Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
Cùng tham dự có Bộ trưởng các Bộ, ngành Trung ương, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp đang quan tâm và chuẩn bị đầu tư vào Kiên Giang.
Hội nghị là dịp để các nhà đầu tư, tổ chức quốc tế gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng; cung cấp cho nhà đầu tư danh mục 118 dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Kiên Giang
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 7 năm 2019 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2018 (%)
Tổng mức bán lẻ +10,46
Kim ngạch xuất khẩu +9,10
Kim ngạch nhập khẩu -35,38
Chỉ số giá tiêu dùng CPI +3,97
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +13,55
Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -14,85
Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo +54,74
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +9,83
Cùng tham dự có Bộ trưởng các Bộ, ngành Trung ương, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp đang quan tâm và chuẩn bị đầu tư vào Kiên Giang.