Tin nóng
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 02 năm 2023 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2022 (%)
Tổng mức Bán lẻ hàng hóa +16,80
Kim ngạch Xuất khẩu +0,06
Kim ngạch Nhập khẩu +6,46
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +3,98
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +5,21
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -4,64
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo +29,07
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp -5,07