Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 8 năm 2021 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2020 (%)
Tổng mức Bán lẻ hàng hóa -33,35
Kim ngạch Xuất khẩu -10,62
Kim ngạch Nhập khẩu +56,45
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +3,93
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) -25,59
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -40,38
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -43,17
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp -8,17