Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 5 năm 2021 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2020 (%)
Tổng mức Bán lẻ hàng hóa +10,39
Kim ngạch Xuất khẩu -5,48
Kim ngạch Nhập khẩu +58,40
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +3,67
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +8,18
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo +1,05
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -20,40
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +8,33