Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 6 năm 2021 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2020 (%)
Tổng mức Bán lẻ hàng hóa +5,83
Kim ngạch Xuất khẩu +63,51
Kim ngạch Nhập khẩu +5,44
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +3,41
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +9,06
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -3,03
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -68,43
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +8,62