Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 3 năm 2021 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2020 (%)
Tổng mức Bán lẻ hàng hóa +11,35
Kim ngạch Xuất khẩu +53,12
Kim ngạch Nhập khẩu -12,94
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +3,67
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +7,49
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -6,17
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -12,62
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +5,36