Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 3 năm 2021 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2020 (%)
Tổng mức Bán lẻ hàng hóa +10,08
Kim ngạch Xuất khẩu -21,43
Kim ngạch Nhập khẩu -41,14
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +1,90
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +4,49
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -21,23
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo +9,29
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp -1,55