Tin nóng
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 11 năm 2021 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2020 (%)
Tổng mức Bán lẻ hàng hóa -10,97
Kim ngạch Xuất khẩu +59,57
Kim ngạch Nhập khẩu -4,88
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +3,32
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) -1,05
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -13,08
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -46,88
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp -15,29