Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
Kinh tế - xã hội nước ta 9 tháng năm 2019 dự báo tiếp tục được cải thiện nhưng có dấu hiệu chậm lại, kết quả tăng trưởng kinh tế của cả nước dự báo có được là do Chính phủ chỉ đạo tập trung thực hiện việc nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường các biện pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tận dụng tối đa nguồn vốn đầu tư nước ...
Ngày 26/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Thăng cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự tại điểm cầu Kiên Giang.
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 9 năm 2019 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2018 (%)
Tổng mức bán lẻ +10,06
Kim ngạch xuất khẩu +24,69
Kim ngạch nhập khẩu -45,92
Chỉ số giá tiêu dùng CPI +3,88
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +14,00
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -9,38
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo +24,30
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +40,00