Tin nóng
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2021 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2020 (%)
Tổng mức Bán lẻ hàng hóa +5,67
Kim ngạch Xuất khẩu +37,41
Kim ngạch Nhập khẩu -6,58
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +3,89
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +9,40
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo +42,95
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -9,62
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +5,03