Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta năm 2020 tuy có tăng trưởng nhưng thấp hơn so với nhiều năm trước đây, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản do thời tiết có phần thuận lợi nên có mức tăng trưởng khá; đời sống nhân dân ổn định, dịch bệnh được kiểm soát; an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình Đại dịch Covid-19 diễn ra rất nghiêm trọng, phức tạp ...
Triển khai các đạo luật mới được Quốc hội thông qua, xem xét tổ chức trở lại hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định chính sách hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi… là những hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh từ ngày 23 đến 27/11.
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 12 năm 2020 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2019 (%)
Tổng mức Bán lẻ +7,08
Kim ngạch Xuất khẩu +11,27
Kim ngạch Nhập khẩu -31,06
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +1,21
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +8,05
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo +3,40
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -29,71
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +8,56
Triển khai các đạo luật mới được Quốc hội thông qua, xem xét tổ chức trở lại hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định chính sách hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi… là những hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh từ ngày 23 đến 27/11.