Tin nóng
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 4 năm 2022 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2021 (%)
Tổng mức Bán lẻ hàng hóa +6,93
Kim ngạch Xuất khẩu -14,91
Kim ngạch Nhập khẩu +58,14
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +4,09
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +18,25
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo +2,08
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -76,05
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +22,30