Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 2 năm 2021 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2020 (%)
Tổng mức Bán lẻ +19,00
Kim ngạch Xuất khẩu +0,14
Kim ngạch Nhập khẩu +1,77
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +1,30
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) -6,12
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -29,29
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo +5,96
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +6,64