Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 9 năm 2021 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2020 (%)
Tổng mức Bán lẻ hàng hóa -34,42
Kim ngạch Xuất khẩu +0,47
Kim ngạch Nhập khẩu +154,90
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +3,22
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) -27,40
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -45,00
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -28,18
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp -28,11