Tin nóng
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 11 năm 2022 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2021 (%)
Tổng mức Bán lẻ hàng hóa +26,33
Kim ngạch Xuất khẩu -17,74
Kim ngạch Nhập khẩu +113,14
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +4,08
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +6,35
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -20,35
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo +80,11
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +41,34