Tin nóng
09.09.2014

Trả lời:

Các hệ thống chỉ tiêu thống kê phải được đổi mới đồng bộ vì các lý do sau:

- Một là, các hệ thống chỉ tiêu thống kê chủ yếu, bao gồm: Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã giữ vai trò chủ đạo trong các hoạt động thống kê và giữa các hệ thống chỉ tiêu này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nhưng chưa được xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ. Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia xây dựng và ban hành năm 2005, nhưng thiếu thông tin đầu vào nên trong tổng số 274 chỉ tiêu, đến nay vẫn còn 85 chỉ tiêu chưa thực hiện được. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã tuy Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành Thống kê quy định để áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước nhưng vẫn chưa hoàn thành. Hầu hết các Bộ, ngành chưa xây dựng và ban hành được Hệ thống chỉ tiêu thống kê chuyên ngành của Bộ, ngành để đáp ứng yêu cầu quản lý của Bộ, ngành và yêu cầu tổng hợp chung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) theo Luật Thống kê quy định.

- Hai là, quá trình đổi mới công tác thống kê chưa được tiến hành đồng bộ ở tất cả các khâu thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, phổ biến và lưu giữ thông tin thống kê; hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng số liệu chưa được xây dựng và ban hành; công tác phân tích và dự báo thống kê phát triển chậm; chưa tạo lập sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên về trao đổi và chia sẻ thông tin giữa Hệ thống thống kê tập trung với thống kê Bộ, ngành Trung ương và thống kê Sở, ngành địa phương. Việc thu thập và phổ biến thông tin thống kê trong thời gian qua vừa thiếu, vừa trùng chéo, trong một số trường hợp còn chưa thống nhất về số liệu. Người sử dụng thông tin thống kê khó tiếp cận với cơ sở dữ liệu ban đầu của các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê và cơ sở dữ liệu hồ sơ đăng ký hành chính.

- Ba là, Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã được Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, nhưng việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chưa đầy đủ và chưa sâu rộng. Nhận thức về Luật Thống kê trong cộng đồng còn hạn chế nên thực hiện chưa nghiêm chỉnh cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng và tính pháp lý của thông tin thống kê.

- Bốn là, hệ thống tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác của Hệ thống thống kê tập trung; thống kê Bộ, ngành và thống kê địa phương chậm được xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh đồng bộ nên việc triển khai các hoạt động đổi mới phương pháp nghiệp vụ thống kê thiếu cơ sở và không đủ điều kiện thực hiện. Đến nay, nhiều Bộ, ngành vẫn chưa có tổ chức thống kê. Phần lớn những người làm công tác thống kê ở Bộ, ngành Trung ương và thống kê Sở, ngành địa phương là cán bộ, công chức kiêm nhiệm. Mỗi xã, phường, thị trấn được biên chế một công chức đảm nhận công tác văn phòng - thống kê nhưng chủ yếu làm công tác văn phòng, thời gian dành cho công tác thống kê không nhiều. Trụ sở làm việc, phương tiện đi lại, thiết bị làm việc của các cơ quan thống kê chưa bảo đảm định mức quy định. 

Số lần đọc: 1552
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan