Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
19.09.2014

DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2327/QĐ-UBND , ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành biểu mẫu thu thập thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang)

  1. Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

  2. Sở Tài Nguyên và Môi Trường

  3. Sở Công Thương

  4. Sở Xây Dựng

  5. Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh

  6. Kho Bạc Nhà nước tỉnh

  7. Sở Tài Chính

  8. Chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển tỉnh

  9. Sở Văn Hóa & Thể Thao

10. Sở Du Lịch

11. Sở Y Tế

12. Sở Giáo Dục và Đào Tạo

13. Sở Khoa Học và Công Nghệ

14. Sở Thông Tin và Truyền Thông

15. Công An Tỉnh

16. Tòa Án Nhân Dân tỉnh

17. Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh

18. Sở Tư Pháp

19. Ban quản lý kinh tế tỉnh/ BQL Dự án huyện, thị xã, thành phố

20. Sở Nội Vụ

21. Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy

 

Số lần đọc: 16022
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan