Tin nóng
21.07.2013

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 02 /2011/ TT-BKHĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

THÔNG TƯ

Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã như sau:

  

Điều 1. Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được quy định tại Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê áp dụng đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh);

3. Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê áp dụng đối với huyện, quận, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt là Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện);

4. Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê áp dụng đối với xã, phường và thị trấn (gọi tắt là Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã).

Điều 2. Trách nhiệm thu thập, tổng hợp và công bố thông tin

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao căn cứ vào nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia có trách nhiệm thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và cung cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hợp và công bố.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các Sở, ngành, phòng, ban và các cơ quan chuyên môn khác thuộc quyền quản lý thực hiện việc thu thập, tổng hợp thông tin thống kê theo các chỉ tiêu thống kê được phân công, cung cấp cho cơ quan thống kê cùng cấp.

3. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, ban thuộc cơ quan Cục Thống kê và Chi cục Thống kê; đồng thời phối hợp với thống kê cấp xã thực hiện việc tổng hợp chung và công bố thông tin thống kê theo các chỉ tiêu trong chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã phục vụ yêu cầu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các cơ quan, lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp ở địa phương cũng như các đối tượng dùng tin khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2011.

2. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở, ban, ngành ở cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng, ban chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định của Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở, ban, ngành ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng, ban chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để kịp thời xem xét, chỉnh lý./.

 

Nơi nhận:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;                  

- VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;                               

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;                        

- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;                                       

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- Website của Chính phủ; Công báo VPCP: BTCN, các PCN;

- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, TCTK .

BỘ TRƯỞNG

Đã ký

 

 

Võ Hồng Phúc

 

 

 

 

 

Số lần đọc: 1983
Tin liên quan