Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
Luật Thống kê 2015 được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015 và có hiệu kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) biên soạn tài liệu: Một số nội dung liên quan đến biên soạn Luật Thống kê (sửa đổi) nhằm làm rõ hơn một số nội dung trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) để phục vụ cho quá trình nghiên cứu, góp ý vào dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) của Đại biểu Quốc ...
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, quốc tế và phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin, một số cá nhân, tổ chức ngoài tổ chức thống kê nhà nước thực hiện hoạt động thống kê và cung cấp dịch vụ thống kê. Hoạt động thống kê này cơ bản phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nội bộ của các tổ chức đó ...
(Chinhphu.vn) - Điều chỉnh các hoạt động thống kê ngoài nhà nước; làm rõ các hệ thống thông tin thống kê; quy định rõ hơn trách nhiệm, vai trò của Cơ quan Thống kê Trung ương trong việc thẩm định số liệu thống kê của Bộ, ngành… là một trong những điểm mới nổi bật trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi).
Trong hai ngày 13 và 14-4, tại Đà Lạt, đã diễn ra hội thảo khoa học nhằm tham vấn hoàn thiện dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi), do Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Ủy Ban kinh tế Quốc hội đồng tổ chức, với sự tài trợ của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP).
Xây dựng Luật Thống kê (sửa đổi) – Nhu cầu bức thiết Luật Thống kê đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 17/6/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004. Lần đầu tiên, một văn bản pháp lý cao nhất về lĩnh vực thống kê được ban hành, đánh dấu bước khởi ...