Tin nóng
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là một chỉ tiêu thống kê tương đối phản ánh xu hướng và mức độ biến động về giá cả theo thời gian của các loại hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng hàng ngày của người dân. Để tính chỉ số giá tiêu dùng, cần xác định Danh mục hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng phổ biến của người dân ...
Khi nền kinh tế tăng trưởng, sản xuất đòi hỏi phải tăng lên để đáp ứng nhu cầu cao hơn. Mặt khác khi nền kinh tế trì trệ, sản xuất sẽ giảm đi để phản ảnh nhu cầu giảm xuống. Vì vậy chỉ số có thể cung cấp một chỉ tiêu tốt để xem xét GDP vì chỉ số được tính toán hàng tháng.
Chỉ số phát triển giới (GDI) là thước đo phản ánh sự bất bình đẳng giữa nam và nữ trên cơ sở đánh giá sự phát triển chung của con người theo các yếu tố thu nhập, tri thức và tuổi thọ.
Chỉ số phát triển con người (HDI) là thước đo tổng hợp phản ánh sự phát triển của con người trên các phương diện thu nhập (thể hiện qua tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người), tri thức (thể hiện qua chỉ số học vấn) và sức khoẻ (thể hiện qua tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh).
Hệ số GINI (GINI coefficient) là một hệ số được tính từ đường cong Loren, chỉ ra mức độ bất bình đẳng của phân phối (thường là phân phối thu nhập).