Từ năm 2020, Doanh nghiệp cung cấp thông tin thống kê trên trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ: http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn * Thông tin do Doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan Thống kê được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê.
Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê Nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh.