Tin nóng
Thông tin do Doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan Thống kê được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê.
Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi Doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cung cấp thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên trang thông tin điện tử https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn
Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê Nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh.