Tin nóng
Ước thực hiện tháng 6 năm 2024 tăng 0,19% so với tháng trước và tăng 5,55% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 6 tháng tăng 5,18% so cùng kỳ năm trước.
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 5 năm 2024 tăng 3,13% so với tháng trước và tăng 8,77% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng năm 2024 tăng 10,44% so cùng kỳ năm trước.
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 4 năm 2024 tăng 16,51% so với tháng trước và tăng 8,34% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 4 tháng năm 2024 tăng 11,16% so cùng kỳ năm trước.
Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 3 năm 2024 đạt 126,40% so với tháng trước và bằng 90,50% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính quý I năm 2024 bằng 91,90% so cùng kỳ năm trước.
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 02 năm 2024 giảm 27,35% so với tháng trước và giảm 5,23% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 02 tháng năm 2024 tăng 18,18% so cùng kỳ năm trước.
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 12 năm 2023 tăng 3,25% so với tháng trước và tăng 13,82% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính năm 2023 tăng 13,33% so cùng kỳ năm trước.
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 11 năm 2023 tăng 3,43% so với tháng trước và tăng 15,75% so với tháng cùng kỳ năm trước.
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 10 năm 2023 tăng 1,78% so với tháng trước và tăng 23,02% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 10 tháng năm 2023 tăng 13,08% so cùng kỳ năm trước.
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 9 năm 2023 tăng 1,85% so với tháng trước và tăng 15,94% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 9 tháng năm 2023 tăng 12,29% so cùng kỳ năm trước.
Ước thực hiện tháng 8 năm 2023 bằng 100,86% so với tháng trước và tăng 2,83% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 8 tháng tăng 2,92% so cùng kỳ năm trước.
Tổng mức bán lẻ HH và doanh thu dịch vụ: Ước thực hiện tháng 7 năm 2023 đạt 11.012,54 tỷ đồng tăng 3,31% so tháng trước và tăng 10,98% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 7 tháng đạt 77.122,19 tỷ đồng tăng 16,96% so cùng kỳ năm trước...
Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 6 năm 2023 bằng 100,28% so với tháng trước và tăng 1,86% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 6 tháng tăng 3,1% so cùng kỳ năm trước...
Ngày 04/05/2015, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký:
Ngày 19/03/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 9/02/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 07/01/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 25/09/2014, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký:
Ngày 16/9/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:
Ngày 25/8/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:
Ngày 25/6/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:
Ngày 21/4/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 11/4/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 24/3/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Về việc Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê
Ngày 20/02/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 25/01/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 09/01/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 30/12/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Thành công trong việc điều chỉnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo chính của lạm phát
Ngày 24/10/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký: