Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
Ngày 04/05/2015, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký:
Ngày 19/03/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 9/02/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 07/01/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 25/09/2014, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký:
Ngày 16/9/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:
Ngày 25/8/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:
Ngày 25/6/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:
Ngày 21/4/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 11/4/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 24/3/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Về việc Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê
Ngày 20/02/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 25/01/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 09/01/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Ngày 30/12/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:
Thành công trong việc điều chỉnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo chính của lạm phát
Ngày 24/10/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký: