Tin nóng
10.05.2023

1. Khái niệm, phương pháp tính

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân đầu người theo sức mua tương đương (PPP) được tính bằng giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong năm theo sức mua tương đương chia cho dân số trung bình trong năm tương ứng.

Công thức tính:

VAcbctbq

=

VAcbcttd

× 100


Ptb

Trong đó:

VAcbctbq: Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân đầu người theo sức mua tương đương;

VAcbcttd: Giá trị tăng thêm ngành chế biến, chế tạo theo sức mua tương đương.

VAcbcttd  = VAcbcthh ×  Ttd

VAcbcthh: Giá trị tăng thêm ngành chế biến, chế tạo tính theo giá hiện hành;

Ttd: Tỷ giá sức mua tương đương của Việt Nam so với tỷ giá bình quân toàn cầu;

Ptb: Dân số trung bình trong năm.

2. Kỳ công bố: Năm.

3. Nguồn số liệu

– Tổng điều tra kinh tế;

– Điều tra doanh nghiệp;

– Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể;

– Kết quả các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).

 

Số lần đọc: 254
Tổng cục Thống kê
Tin liên quan