Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
888/QĐ-TCTK 30/12/2016 Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê 1488523684888_QD_TCTK.pdf
54/2016/QĐ-TTg 19/12/2016 Quyết định Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 148844337854_2016_QD-TTg.pdf
43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016 Quyết định Quyết định về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 148844444743_2016_QĐ_TTg.pdf
97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 148758034097_2016_NĐ-CP.pdf
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê 148758040295_2016_NĐ-CP.pdf
94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê 148758046594_2016_NĐ-CP.pdf
109/2016/TT-BTC 30/06/2016 Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia (Thông tư 109_2016 Thay thế Thông tư 53 va 58 về điều tra thống kê) 1488446400Thong tu 109_2016_BTC.pdf
89/2015//QH13 23/11/2015 Luật Luật Thống kê 1487581278luattk2015.pdf
79/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định Nghị định quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê 138310270179_2013_ND_CP.pdf
13/QĐ-TCTK 07/01/2013 Quyết định Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 1359366788CV 13_QD TCTK nam 2013.pdf
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Nghị định Nghị định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành 1488445182Nghi dinh Quy dinh ve cq duoc giao thhien chuc nang thtra.CV01.pdf
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 137834230901.2011.TT.BNV.doc
45/2009/QĐ-TTg 27/03/2009 Quyết định Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê 1488443765Phu cap nghe.pdf
03/2008/TT-BNV 03/06/2008 Thông tư Thông tư hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu 148844392367. TT 03-2008-TT-BNV 03-6-2008 (D mi).pdf
40/2004/NĐ-CP 13/02/2004 Nghị định NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê 1359312533NDLUATTHONGKE1.doc
04/2003/QH11 17/06/2003 Văn bản pháp lý LUẬT THỐNG KÊ 135936366004-Luat thong ke.doc
04/2003/QH11 17/06/2003 Luật Statistics Law 1359363704Luat Thong Ke English.doc