Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
19.05.2016
1. QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRA
Quyết định về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2016

2. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA, BẢNG HỎI VÀ GIẢI THÍCH TÓM TẮT

Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2016
 
Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2015
 
Thông tin về hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2015
 
Hoạt động nông nghiệp năm 2015
 
Hoạt động lâm nghiệp năm 2015
 
Hoạt động thủy sản năm 2015
 
Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp năm 2015
 
Kết quả hoạt động xây dựng năm 2015
 
Kết quả hoạt động thương nghiệp năm 2015
 
Kết quả hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát năm 2015
 
Kết quả hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ vận tải năm 2015
 
Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2015
 
Kết quả hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành năm 2015
 
Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính năm 2015
 
Hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ của ngân hàng, tổ chức tín dụng năm 2015
 
Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm năm 2015
 
Kết quả hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản năm 2015
 
Kết quả hoạt động dịch vụ liên quan đến máy vi tính và dịch vụ thông tin năm 2015
 
Kết quả hoạt động dịch vụ y tế, giáo dục và dịch vụ khác năm 2015
 
Phiếu thu thập thông tin về mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp tham gia hội nhập quốc tế
 
Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất
 
Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lập danh sách năm 2015

3. GIẢI THÍCH PHIẾU VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN

 

Số lần đọc: 567
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan