Tin nóng
19.05.2016
1. QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRA
Quyết định về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2016

2. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA, BẢNG HỎI VÀ GIẢI THÍCH TÓM TẮT

Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2016
 
Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2015
 
Thông tin về hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2015
 
Hoạt động nông nghiệp năm 2015
 
Hoạt động lâm nghiệp năm 2015
 
Hoạt động thủy sản năm 2015
 
Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp năm 2015
 
Kết quả hoạt động xây dựng năm 2015
 
Kết quả hoạt động thương nghiệp năm 2015
 
Kết quả hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát năm 2015
 
Kết quả hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ vận tải năm 2015
 
Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2015
 
Kết quả hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành năm 2015
 
Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính năm 2015
 
Hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ của ngân hàng, tổ chức tín dụng năm 2015
 
Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm năm 2015
 
Kết quả hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản năm 2015
 
Kết quả hoạt động dịch vụ liên quan đến máy vi tính và dịch vụ thông tin năm 2015
 
Kết quả hoạt động dịch vụ y tế, giáo dục và dịch vụ khác năm 2015
 
Phiếu thu thập thông tin về mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp tham gia hội nhập quốc tế
 
Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất
 
Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lập danh sách năm 2015

3. GIẢI THÍCH PHIẾU VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN

 

Số lần đọc: 2051
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan