Tin nóng
23.01.2015

VĂN BẢN PHÁP QUY

 

PHIẾU ĐIỀU TRA

Phiếu 1: Phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014 (Áp dụng cho chủ đầu tư/ban quản lý dự án/công trình được ủy quyền, phân cấp thuộc Bộ, ngành; UBND cấp tỉnh, huyện, xã)
 
Phiếu 2: Phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014 (Áp dụng cho UBND xã/phường/thị trấn có cấp phép xây dựng các công trình mang tính xã hội hóa sử dụng vốn của các tổ chức, cá nhân đóng góp)
 
Phiếu 3: Phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014 (Áp dụng cho chủ đầu tư là: đơn vị sự nghiệp công lập có đầu tư từ nguồn vốn tự có, vốn liên doanh, liên kết; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng)
 
Phiếu 5: Phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển của trang trại năm 2014 (Áp dụng cho trang trại có đầu tư cho sản xuất kinh doanh và cho nhà ở)
 
Phiếu 6: Phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển của hộ năm 2014 (Áp dụng cho hộ dân cư có đầu tư cho sản xuất kinh doanh và cho nhà ở)
 
Phiếu 6.1: Phiếu lập danh sách hộ dân cư thuộc địa bàn điều tra năm 2014 (Áp dụng cho địa bàn được chọn mẫu điều tra, mỗi địa bàn điều tra lập 01 phiếu)
 
Phiếu 6.2: Phiếu lập danh sách hộ dân cư thuộc làng nghề sản xuất tập trung năm 2014 (Áp dụng cho làng nghề sản xuất tập trung, mỗi làng nghề lập 01 phiếu)
 
Phiếu 7: Phiếu thu thập thông tin về chi mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014 (Áp dụng cho Sở Tài Chính tỉnh/thành phố)
Phiếu 8: Phiếu thu thập thông tin về chi mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương khác năm 2014 (Áp dụng cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan TW khác)

 

TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ

Giải thích nội dung và cách ghi phiếu
 
Danh muc ngành kinh tế Việt Nam 2007 cấp 1, 2
 
Phụ lục 1: Thiết kế, phân bổ và suy rộng mẫu điều tra vốn đầu tư phát triển 2015 khu vực hộ dân cư
 
Phụ lục 2: Lập và rà soát danh sách điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015
 
Phụ lục 3: Biểu Tổng hợp kết quả thực hiện đầu tư năm 2014
 
Phụ lục 4: Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình

 

Liên hệ: Phòng Công nghiệp xây dựng - Cục Thống kê Kiên Giang

Điện thoại: 077.3812461

Email: congnghiepkgi@gso.gov.vn

Số lần đọc: 8358
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan