Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
07.10.2016

Trả lời:

Quy trình sản xuất thông tin thống kê được xây dựng và áp dụng nhằm: (1) Xác định và mô tả quá trình hoạt động thống kê một cách chặt chẽ; (2) Chuẩn hóa các thuật ngữ trong quy trình; (3) So sánh và đánh dấu mốc quy trình trong nội bộ cơ quan cũng như giữa các cơ quan thống kê; (4) Xác định sự phối hợp giữa các bước trong quy trình; (5) Đưa ra quyết định về hệ thống và phân bổ các nguồn lực của cơ quan.

Quy trình sản xuất thông tin thống kê gồm quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao và quy trình cấp chi tiết sản xuất thông tin thống kê cấp cao.

Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao bao gồm 07 bước sau:

(1) Xác định nhu cầu thông tin;

(2) Chuẩn bị thu thập thông tin;

(3) Thu thập thông tin;

(4) Xử lý thông tin;

(5) Phân tích thông tin;

(6) Phổ biến thông tin;

(7) Lưu trữ thông tin.

Quy trình cấp cao có thể áp dụng linh hoạt đối với từng lĩnh vực, thời gian và không gian cụ thể.

Dưới mỗi cấp cao có quy trình cấp chi tiết cụ thể. Quy trình cấp chi tiết có vai trò quan trọng trong kiểm soát chất lượng dữ liệu, thông tin thống kê.

Số lần đọc: 1335
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan