Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
17.01.2014

Trả lời:

            1. Tổ chức, cá nhân là đối tượng cung cấp thông tin thống kê có quyền:

 - Được thông báo quyết định, mục đích, yêu cầu, thời hạn của cuộc điều tra thống kê;

- Được phổ biến và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước;

- Được bảo đảm bí mật thông tin đã cung cấp theo quy định của pháp luật;

- Khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê (như ban hành chế độ báo cáo thống kê, quyết định điều tra thống kê sai thẩm quyền, ép buộc khai man, báo cáo thông tin thống kê sai sự thật, tiết lộ các thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể khi chưa được sự đồng ý của mình,...)

2. Tổ chức, cá nhân là đối tượng cung cấp thông tin thống kê có nghĩa vụ:

- Tuân thủ các cuộc điều tra thống kê của nhà nước qua việc trả lời các câu hỏi trong phiếu điều tra cho điều tra viên thống kê hoặc ghi và gửi phiều điều tra cho cơ quan thực hiện điều tra thống kê; tạo điều kiện cho cán bộ điều tra hoàn thành nhiệm vụ.

- Cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ và đúng hạn theo yêu cầu của cuộc điều tra thống kê;

- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp;

- Các cơ quan là đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp có trách nhiệm tạo điều kiện cho cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung truy cập cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu.

Số lần đọc: 1469
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan