Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
28.07.2014
 
DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
Tổng số Huyện, thị xã, thành phố: 15, ( Huyện : 13, Thị xã: 1, Thành phố: 1)
STT MÃ SỐ TÊN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
  91 TỈNH KIÊN GIANG
1 899    THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ
2 900    THỊ XÃ HÀ TIÊN
3 902    HUYỆN KIÊN LƯƠNG
4 903    HUYỆN HÒN ĐẤT
5 904    HUYỆN TÂN HIỆP
6 905    HUYỆN CHÂU THÀNH
7 906    HUYỆN GIỒNG RIỀNG
8 907    HUYỆN GÒ QUAO
9 908    HUYỆN AN BIÊN
10 909    HUYỆN AN MINH
11 910    HUYỆN VĨNH THUẬN
12 911    HUYỆN PHÚ QUỐC
13 912    HUYỆN KIÊN HẢI
14 913    HUYỆN U MINH THƯỢNG
15 914    HUYỆN GIANG THÀNH

 

Số lần đọc: 1595
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan