Tin nóng
10.11.2021

1. Chương trình toạ đàm về Luật Thống kê phát sóng trên truyền hình Quốc hôị: Thời gian 17h30 ngày 11/10 và phát lại 21 h tối cùng ngày.

2. Đường link các bài báo:

(1) Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế - xã hộihttps://bnews.vn/sua-doi-bo-sung-luat-thong-ke-dam-bao-thong-tin-day-du-kip-thoi-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi/220375.html;

(2) Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong điều tra thống kê: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ung-dung-toi-da-cong-nghe-thong-tin-trong-dieu-tra-thong-ke-95076.html?

(3) Điều chỉnh Luật Thống kê để kịp thời phản ánh bối cảnh mới:

https://baochinhphu.vn/Kinh-te/Dieu-chinh-Luat-Thong-ke-de-kip-thoi-phan-anh-boi-canh-moi/452567.vgp

(4) Luật Thống kế sửa đổi mang lại độ tin cậy cao hơn, chính xác hơn, cập nhật hơnhttps://baodautu.vn/luat-thong-ke-sua-doi-mang-lai-do-tin-cay-cao-hon-chinh-xac-hon-cap-nhat-hon-d155225.html

(5) Sửa Luật Thống kê để thu thập, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời: https://thoibaonganhang.vn/sua-luat-thong-ke-de-thu-thap-cung-cap-thong-tin-day-du-kip-thoi-121367.html

Số lần đọc: 566
Tổng cục Thống kê
Tin liên quan