Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
09.09.2014

Trả lời:

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã là tập hợp các chỉ tiêu về tình hình kinh tế - xã hội chủ yếu của địa phương theo từng cấp hành chính.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã có vai trò rất quan trọng:

- Xét về cấu thành tổng thể thì hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã là thành tố cùng với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các hệ thống chỉ tiêu thống kê khác hợp thành tổng thể các hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội thống nhất từ trung ương đến địa phương;

- Xét về đường đi của thông tin thì hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã là một trong những nguồn quan trọng cung cấp số liệu đầu vào cho hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương. Sở dĩ vì ở nước ta cấp tỉnh, huyện, xã là các cấp quản lý hành chính, có chức năng quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đây cũng là cấp kế hoạch và cấp ngân sách. Do đó, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã còn có vai trò đặc biệt quan trọng phục vụ trực tiếp các cấp, các ngành quản lý và điều hành tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Từ trước đến nay chưa có văn bản pháp quy nào quy định chính thức về hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Thực tế, các Cục thống kê tỉnh/thành phố đang phải triển khai cùng một lúc nhiều hệ thống chỉ tiêu thống kê khác nhau do Tổng cục Thống kê yêu cầu cung cấp số liệu. Bên cạnh đó, các Cục Thống kê phải xây dựng một số hệ thống chỉ tiêu thống kê khác để thu thập và tổng hợp những số liệu phục vụ các cấp, các ngành theo yêu cầu của địa phương. Do đó các chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã đang được thực hiện ở các địa phương tồn tại nhiều bất cập như: không thống nhất số liệu giữa địa phương công bố và số liệu do Tổng cục Thống kê công bố; có sự trùng lắp, chồng chéo thông tin giữa hai kênh thống kê ngành dọc và kênh thống kê Bộ/ngành… Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Số lần đọc: 1214
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan