Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
09.09.2014

Trả lời:

Thông tin thống kê do hệ thống tổ chức thống kê tập trung trực tiếp thực hiện bao gồm cả thông tin do Cục Thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê đặt tại cấp tỉnh thực hiện để phục vụ yêu cầu quản lý của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các đối tượng khác. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê mà chỉ quyết định các cuộc điều tra thống kê theo yêu cầu quản lý của địa phương ngoài các cuộc điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành quyết định. Vì vậy, chỉ những thông tin thống kê là kết quả các cuộc điều tra thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật Thống kê mới thuộc thẩm quyền công bố của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Số lần đọc: 817
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan