Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
09.09.2014

Trả lời:

Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm 350 chỉ tiêu thuộc 21 lĩnh vực, cụ thể như sau:

               - Đất đai, khí hậu, đơn vị hành chính:                                    10 chỉ tiêu

- Dân số:                                                                                18 chỉ tiêu

- Lao động, việc làm và bình đẳng giới:                                20 chỉ tiêu

- Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế,  hành chính, sự nghiệp:       14 chỉ tiêu

- Đầu tư và xây dựng :                                                          14 chỉ tiêu

- Tài khoản quốc gia:                                                             17 chỉ tiêu

- Tài chính công:                                                                    12 chỉ tiêu

- Tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh bất động sản:  28 chỉ tiêu

- Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản:                                            26 chỉ tiêu

- Công nghiệp:                                                                       07 chỉ tiêu

- Thương mại:                                                                        18 chỉ tiêu

- Giá cả:                                                                                  10 chỉ tiêu

- Giao thông  vận tải:                                                              14  chỉ tiêu

- Thông tin, truyền thông và Công nghệ thông tin:                 14 chỉ tiêu

- Khoa học và công nghệ:                                                       11 chỉ tiêu

- Giáo dục và đào tạo:                                                             30 chỉ tiêu

- Y tế và chăm sóc sức khoẻ:                                                  22 chỉ tiêu

- Văn hoá, thể thao và du lịch:                                                 14 chỉ tiêu

- Mức sống dân cư :                                                                18 chỉ tiêu

- Trật tự, an toàn xã hội và tư pháp:                                        09 chỉ tiêu

- Bảo vệ môi trường:                                                                24 chỉ tiêu

Số lần đọc: 1280
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan