Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
09.09.2014

Trả lời:

Tăng cường hợp tác quốc tế và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài gồm các nội dung sau:

- Tăng cường hợp tác quốc tế là một trong những yêu cầu và nội dung đổi mới công tác thống kê, phải xác định rõ nội dung hợp tác về chuyên môn nghiệp vụ, về trao đổi và phổ biến thông tin thống kê kinh tế - xã hội;

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để tranh thủ và sử dụng có hiệu quả sự trợ giúp kỹ thuật và tài chính của thống kê các nước và các tổ chức quốc tế để tăng cường năng lực công tác thống kê;

- Triển khai các hoạt động đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; chú ý hợp tác về cung cấp chuyên gia, đào tạo nguồn nhân lực;

- Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông cho toàn ngành Thống kê.

- Xác định lộ trình hợp lý để tiến tới thực hiện đầy đủ các cam kết về thống kê với các nước và tổ chức quốc tế.

Số lần đọc: 817
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan