09.09.2014

Trả lời:

Luật thống kê không quy định thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do:

- Chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê quốc gia và các Bộ, ngành, nhưng cũng đáp ứng nhu cầu thông tin chủ yếu của cấp tỉnh.

- Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào nhu cầu thông tin đặc thù của địa phương, UBND cấp tỉnh được quyền quyết định các cuộc điều tra thống kê theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Thống kê.

Số lần đọc: 797
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan