Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
08.09.2014

Trả lời:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải thực hiện các báo cáo sau:

1.     Những báo cáo chung:

        - Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Biểu 01-CS/ĐTNN);

- Báo cáo lao động và thu nhập (Biểu 03-CS/LĐTN);

        - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (Biểu 04-CS/SXKD);

        - Báo cáo thực hiện góp vốn điều lệ (Biểu 04-CS/GVĐL).

2.  Ngoài ra, doanh nhiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện các báo cáo khác căn cứ vào lĩnh vực hoạt động, cụ thể như sau:

(1)   Nếu doanh nghiệp có hoạt động sản xuất công nghiệp thì phải thực hiện thêm các báo cáo sau:

        - Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp (Biểu 01-CS/SXCN);

        - Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp (Biểu 02-CS/SXCN).

        (2) Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thì phải thực hiện các báo cáo sau:

        - Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa (Biểu 01-CS/SKHH);

- Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa (Biểu 01-CS/NKHH);

- Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa (Biểu 04-CS/SKHH);

- Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa (Biểu 04 - CS/NKHH).

(3) Nếu doanh nghiệp có hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác thì phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động thương mại (Biểu 01-CS/HĐTM);

 

- Báo cáo hoạt động thương mại (Biểu 04-CS/HĐTM);

(4) Nếu doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ, trừ dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, ăn uống, lưu trú, du lịch thì phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động dịch vụ kinh doanh khác (Biểu 01-CS/HĐDV);

- Báo cáo hoạt động dịch vụ kinh doanh khác (Biểu 04-CS/HĐDV).

(5) Nếu doanh nghiệp có  hoạt động vận tải, kho bãi thì phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi (Biểu 01-CS/VTKB);

- Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi (Biểu 04-CS/VTKB).

(6) Nếu doanh nghiệp có  hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông thì phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông (Biểu 01-CS/BCVT);

(7) Nếu doanh nghiệp có  hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống và du lịch thì phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống và du lịch (Biểu 01-CS/LTDL)

- Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú (Biểu 04-CS/HĐLT);

- Báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống (Biểu 04-CS/DVAU);

- Báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch (Biểu 04-CS/DLLH).

(8) Nếu doanh nghiệp có hoạt động xây dựng thì phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động xây dựng (Biểu 02-CS/HĐXD);

- Báo cáo hoạt động xây dựng (Biểu 04-CS/HĐXD);

- Báo cáo công trình, hạng mục công trình thực hiện trong năm (Biểu 04-CS/SPXD).

(9) Nếu doanh nghiệp có hoạt động thu, chi về dịch vụ từ nước ngoài thì phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài (Biểu 02-CS/XKDV);

- Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài (Biểu 04-CS/XKDV);

- Báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài (Biểu 02-CS/NKDV);

- Báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài (Biểu 04-CS/NKDV).

(10) Nếu doanh nghiệp có hoạt động cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin thì phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin (Biểu 04-CS/CNTT).

(11) Nếu doanh nghiệp có hoạt động trồng trọt thì phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo diện tích, năng suất, sản lượng cây nông nghiệp (Biểu 04-CS/SLNN);

(12) Nếu doanh nghiệp có hoạt động chăn nuôi thì phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi (Biểu 04-CS/SPCN).

(13) Nếu doanh nghiệp có hoạt động lâm nghiệp thì phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo trồng rừng, chăm sóc rừng và khai thác lâm sản (Biểu 04-CS/KTLS).

(14) Nếu doanh nghiệp có hoạt động nuôi trồng thủy sản thì phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo nuôi trồng thủy sản (Biểu 04-CS/NTTS).

(15) Nếu doanh nghiệp có hoạt động khai thác thủy sản thì phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo khai thác thủy sản (Biểu 04-CS/KTTS).

(16) Nếu doanh nghiệp có hoạt động thu gom và xử lý rác thải thì phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải (Biểu 04-CS/TGRT).

(17) Nếu doanh nghiệp có hoạt động đầu tư (chủ đầu tư) thì phải thực hiện các báo cáo sau:

- Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu 01-CS/VĐTƯ);

- Báo cáo vốn đầu tư thực hiện (Biểu 02-CS/VĐTƯ).

Số lần đọc: 786
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan