Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
09.09.2014

Trả lời:

Đổi mới Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia tuân theo những nguyên tắc sau đây:

- Đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng, Nhà nước và Chính quyền các cấp.

- Bảo đảm tính độc lập khách quan về chuyên môn nghiệp vụ thống kê, tăng cường các chỉ tiêu phản ánh về chất lượng, hiệu quả và các chỉ tiêu về môi trường.

- Bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất giữa các hệ thống chỉ tiêu thống kê.

- Bảo đảm sự phân công, phân cấp triệt để giữa hệ thống thống kê tập trung và Hệ thống thống kê Bộ, ngành; đồng thời nâng cao vai trò quản lý nhà nước về thống kê, hiệu quả thẩm định của hệ thống tổ chức thống kê tập trung đối với hoạt động thống kê của Bộ, ngành.

- Bảo đảm tính phù hợp và khả thi trong quá trình thu thập, xử lý và công bố số liệu của các hệ thống chỉ tiêu thống kê.

- Bảo đảm tính so sánh quốc tế.  

Số lần đọc: 777
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan