Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
09.09.2014

Trả lời:

Đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực gồm những nội dung sau:

- Bảo đảm đủ số lượng biên chế ổn định và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của toàn ngành Thống kê, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm công tác thống kê của các Bộ, ngành; thống kê của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thống kê huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, thống kê xã, phường, thị trấn và lực lượng cộng tác viên thống kê.

- Từng bước áp dụng mô hình công chức của Hệ thống thống kê tập trung biệt phái chuyên trách thống kê Bộ, ngành. Trước mắt, áp dụng đối với những Bộ, ngành có khối lượng công tác thống kê lớn, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức thống kê chưa đáp ứng yêu cầu và cần được hỗ trợ của công chức thống kê từ hệ thống thống kê tập trung.

- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học thống kê và đẩy mạnh việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Phải đào tạo và phát triển được cán bộ, công chức, viên chức có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu để đảm nhận và thực hiện có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu và tổ chức thực hiện nghiệp vụ thống kê.

- Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Thống kê tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành khác quản lý. Chú trọng và tăng cường đào tạo cấp chứng chỉ theo các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao và cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ phục vụ công tác thống kê.

Số lần đọc: 664
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan