Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
08.09.2014

Trả lời:

1. Tên doanh nghiệp là tên theo đúng theo giấy phép kinh doanh.

- Tên giao dịch là tên bảng hiệu hoặc tên viết tắt dùng trong giao dịch kinh doanh. .

- Năm bắt đầu sản xuất kinh doanh là năm doanh nghiệp chính thức bắt đầu đi vào sản xuất kinh doanh.

Chú ý:

+ Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên thì năm bắt đầu sản xuất kinh doanh là năm bắt đầu hoạt động trước đây.

+ Trường hợp các doanh nghiệp hợp nhất thì năm bắt đầu sản xuất kinh doanh là năm hợp nhất.   

- Mã số thuế của doanh nghiệp la mã 10 số của doanh nghiệp do cơ quan thuế cấp.

2. Địa chỉ doanh nghiệp là địa chỉ  trụ sở chính của doanh nghiệp (bao gồm địa chỉ theo danh mục hành chính, số điện thoại, fax và Email lấy theo số của đơn vị phòng ban chịu trách nhiệm chính về số liệu ghi trong báo cáo). 

Số lần đọc: 678
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan