Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
08.09.2014

Trả lời:

Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cần thiết phải đổi mới xuất phát từ:

- Sự thay đổi của các hệ thống chỉ tiêu thống kê gồm Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã đòi hỏi các nguồn thông tin đầu vào cần thay đổi với nhiều chỉ tiêu mới cũng như với các phân tổ và tần suất thu thập mới.

- Chế độ báo cáo thống kê cơ sở trước đây gồm chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước ban hành theo Quyết định số 62/2003/QĐ-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; chế độ báo cáo áp dụng đối với tổng công ty ban hành theo Quyết định số 373/QĐ-TCTK ngày 10 tháng 9 năm 1996 và Thông tư Liên bộ số 01/LB-TCTK-BKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã không còn phù hợp trong điều kiện mới khi mà yêu cầu thu thập thông tin đã có thay đổi và đối tượng thu thập đã có những đặc điểm hoạt động mới.

- Chế độ báo cáo thống kê cơ sở mới còn là cơ sở để hình thành mạng lưới thu thập thông tin đầu vào và thông tin trung gian của không những Tổng cục Thống kê mà còn các Bộ, ngành và các đơn vị có nhu cầu thông tin khác phục vụ sự quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị khác.

Số lần đọc: 727
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan