Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
08.09.2014

Trả lời:

Việc xây dựng Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư nước ngoài đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với các Luật có liên quan như Luật thống kê, Luật doanh nghiệp 2005... về đối tượng, phạm vi cũng như các nội dung khác có liên quan đến doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng (tính phù hợp).

- Phải phản ánh đầy đủ  phạm vi theo yêu cầu đối với nguồn thông tin đầu vào đối với việc đáp ứng của chế độ báo cáo (nhằm thay thế cho 3 chế độ trước gồm doanh nghiệp nhà nước; tổng công ty, tập đoàn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mặt khác phải cùng với điều tra hình thành một hệ thống đầy đủ nguồn thông tin đầu vào (tính đầy đủ).

- Phải được thiết kế đảm bảo dễ thu thập (tính khả thi). 

Số lần đọc: 768
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan