Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
09.09.2014

Trả lời:

        Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ phải được đổi mới vì:

(1) Theo quy định của Luật Thống kê, Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình kinh tế - xã hội chủ yếu của đất nước, phục vụ các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước các cấp trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức cá nhân khác. Do vậy khi đặc điểm kinh tế thay đổi, nhu cầu quản lý thay đổi đòi hỏi các chỉ tiêu thống kê phản ánh cũng cần thay đổi.

(2) Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu thông tin phục vụ quản lý điều hành của các cấp Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, trước tình hình mới Hệ thống chỉ tiêu này đã bộc lộ những hạn chế nhất định. Chẳng hạn như: Hệ thống chỉ tiêu này thiếu các chỉ tiêu phản ánh về chất lượng, hiệu quả và các chỉ tiêu về môi trường, một số chỉ tiêu không còn phù hợp...

(3) Yêu cầu đổi mới là nội dung chủ yếu và được ghi trong Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Số lần đọc: 778
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan