Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
25.04.2015
Ngày 20/04/2015, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký:

- Quyết định số 46/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Dung, Thống kê viên trung cấp giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kiên Lương.

- Quyết định số 47/QĐ-CTK về việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Thông, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kiên Lương giữ chức vụ Phó trưởng phòng Thống kê Tổng hợp.

- Quyết định số 48/QĐ-CTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Hà, Phó  phòng Thống kê Nông nghiệp giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kiên Lương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Số lần đọc: 12772
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan