Tin nóng
26.12.2023
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 12 năm 2023 tăng 3,25% so với tháng trước và tăng 13,82% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính năm 2023 tăng 13,33% so cùng kỳ năm trước.

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 12 năm 2023 tăng 3,25% so với tháng trước và tăng 13,82% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính năm 2023 tăng 13,33% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 12 năm 2023 tăng 6,43% so với tháng trước và tăng 0,28% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính năm 2023 tăng 3,41% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 12 năm 2023 tăng 2,66% so với tháng trước và bằng 58,47% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 12 năm 2023 tăng 2,58% so với tháng trước và giảm 2,19% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính năm 2023 giảm 8,25% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu năm 2023

        - Khai Thác đá:                   4.360 Ngàn M3                  

        - Thuỷ sản đông:                 98.647 Tấn

        - Xay xát gạo:                     2.720.000 Tấn

        - Bột cá:                              83.772 Tấn

        - Bia                                    43.573 Ngàn lít

        - Quần áo may sẵn:             3.613 Ngàn cái

        - Giày da:                            61.186 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          127.737 M3

        - Xi măng:                           5.664.091 Tấn

        - Clinker:                             2.140.496 Tấn

        - Điện thương phẩm:           3.843.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           2.110 Tấn

        - Nước máy:                        54.482 Ngàn M3  

 

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH: Ước thực hiện tháng 12 năm 2023 đạt 7.028,82 tỷ đồng tăng 3,22% so với tháng trước và tăng 14,78% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính năm 2023 đạt 78019,15 tỷ đồng tăng 11,01% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 12 năm 2023 đạt 76,74 triệu USD tăng 1,03% so với tháng trước và tăng 7,64% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính năm 2023 đạt 865,31 triệu USD tăng 7,72% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 12 năm 2023 đạt 12,5 triệu USD tăng 13,53% so với tháng trước và giảm 5,30% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính năm 2023 đạt 135 triệu USD giảm 12% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 12 năm 2023 tăng 0,58% so với tháng trước và tăng 4,28% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân năm 2023 tăng 3,15% so cùng kỳ năm trước.

Số lần đọc: 832
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan