Tin nóng
23.02.2023

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 02 năm 2023 tăng 7,87% so với tháng trước và tăng 16,20% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 02 tháng năm 2023 tăng 5,21% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 02 năm 2023 tăng 6,18% so với tháng trước và tăng 6,71% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 02 tháng năm 2023 giảm 4,64% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 02 năm 2023 bằng 99,37% so với tháng trước và bằng 129,07% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 02 năm 2023 tăng 1,08% so với tháng trước và giảm 7,73% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 02 tháng năm 2023 giảm 5,07% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 02 năm 2023

        - Khai Thác đá:                   375 Ngàn M3                       

        - Thuỷ sản đông:                 7.564 Tấn

        - Xay xát gạo:                     216.790 Tấn

        - Bột cá:                              6.142 Tấn

        - Bia:                                   3.618 Ngàn lít

        - Giày da:                            2.875 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          9.700 M3

        - Xi măng:                           458.470 Tấn

        - Clinker:                             171.240 Tấn

        - Điện thương phẩm:           300.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           156.392 Tấn

        - Nước máy:                        4.584 Ngàn M3

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH và doanh thu dịch vụ: Ước thực hiện tháng 02 năm 2023 đạt 9.333,96 tỷ đồng giảm 11,16% so tháng trước và tăng 8,31% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 02 tháng đạt 19.840,68 tỷ đồng tăng 16,80% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 02 năm 2023 đạt 71 triệu USD tăng 98,60% so tháng trước và tăng 63,9% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 02 tháng đạt 106,75 triệu USD tăng 0,06% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 02 năm 2023 đạt 11,84 triệu USD, tăng 2,51% so với tháng trước và tăng 15,63% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 02 tháng đạt 23,39 triệu USD, tăng 6,46% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 02 năm 2023 bằng 100,61% so với tháng trước và tăng 3,98% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 02 tháng tăng 4,27% so cùng kỳ năm trước.

Số lần đọc: 289
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan