Tin nóng
28.11.2022

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 11 năm 2022 tăng 5,70% so với tháng trước và tăng 6,35% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 11 tháng năm 2022 tăng 15,28% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 11 năm 2022 tăng 8,15% so với tháng trước và giảm 20,35% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 11 tháng năm 2022 tăng 5,58% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 11 năm 2022 bằng 102,21% so với tháng trước và bằng 180,11% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 11 năm 2022 tăng 2,24% so với tháng trước và tăng 41,34% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 11 tháng năm 2022 tăng 31,00% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 11 năm 2022

        - Khai Thác đá:                   480 Ngàn M3                       

        - Thuỷ sản đông:                 7.392 Tấn

        - Xay xát gạo:                     179.743 Tấn

        - Bột cá:                              6.953 Tấn

        - Bia                                    6.500 Ngàn lít

        - Giày da:                            3.414 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          11.000 M3

        - Xi măng:                           487.500 Tấn

        - Clinker:                             228.000 Tấn

        - Điện thương phẩm:           295.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           174.818 Tấn

        - Nước máy:                        4.324 Ngàn M3

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH và doanh thu dịch vụ: Ước thực hiện tháng 11 năm 2022 đạt 11.299,12 tỷ đồng tăng 3,05% so tháng trước và tăng 32,70% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 11 tháng đạt 119.611,97 tỷ đồng tăng 23,45% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 11 năm 2022 đạt 65,01 triệu USD tăng 1,21% so tháng trước và giảm 17,74% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 11 tháng đạt 738,86 triệu USD tăng 10,66% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 11 năm 2022 đạt 12 triệu USD, tăng 7,53% so với tháng trước và tăng 113,14% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 11 tháng đạt 140,93 triệu USD, tăng 21,84% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 11 năm 2022 bằng 100,21% so với tháng trước và tăng 4,08% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 11 tháng tăng 3,93% so cùng kỳ năm trước.

 

Số lần đọc: 305
Cục Thống kê KG
Tin liên quan