Tin nóng
27.02.2024

Ngày 26/02/2024, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký Quyết định:

- Số 10/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Ông Đào Trọng Kiên, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Thống kê Xã hội, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, đến nhận công tác tại Phòng Thu thập Thông tin, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Thu thập Thông tin, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, kể từ ngày 01/3/2024. 

  - Số 11/QĐ-CTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Đào Trọng Kiên, Phó trưởng phòng Thu thập Thông tin Thống kê, phụ trách điều hành Phòng Thu thập Thông tin Thống kê kể từ ngày 01/3/2024. 

- Số 13/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Văn Hà, Quyền Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, đến nhận công tác tại Phòng Thống kê Xã hội, giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Phòng Thống kê Xã hội, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, kể từ ngày 01/3/2024. 

- Số 14/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Ông Lê Minh Khánh, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, đến nhận công tác tại Chi cục Thống kê huyện Hòn Đất, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Hòn Đất, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, kể từ ngày 01/3/2024.

- Số 15/QĐ-CTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Ông Trần Trọng Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Hòn Đất, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, đến nhận công tác tại Phòng Tổ chức - Hành chính, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, thuộc Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, kể từ ngày 01/3/2024.  

- Số 17/QĐ-CTK về việc giao nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Thị Trang, Phó phòng phòng Thống kê Tổng hợp, phụ trách điều hành Phòng Thống kê Tổng hợp kể từ ngày 01/3/2024.  

Số lần đọc: 171
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan