Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
30.09.2013

Ngày 27/9/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:

- Quyết định số 1040/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đối với bà Hồ Thị Hồng.

- Quyết định số 1041/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Kim Quyên, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 1042/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Bửu Quang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 1043/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Cù Sỹ Cương, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Châu Thành, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 1044/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đinh Thế Thập giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình.

- Quyết định số 1045/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Văn Đoan giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.

Số lần đọc: 1896
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan