Tin nóng
24.05.2017

Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang

        Một số chỉ tiêu ngành thương mại và công nghiệp tháng 05 năm 2017

                                            so với cùng kỳ năm 2016.

Stt

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 05 năm 2017

(+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2016 (%)

1

 - Tổng mức bán lẻ

+3,64 

2

 - Kim ngạch xuất khẩu

+32,34 

3

 - Kim ngạch nhập khẩu

+25,04 

4

 - Chỉ số giá tiêu dùng CPI

+3,50 

5

- Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP)

+7,66 

6

 - Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo

-9,15 

7

 - Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo

+14,78 

8

 - Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp

-4,34 

 

Số lần đọc: 2753
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan