Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
24.05.2017

Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang

        Một số chỉ tiêu ngành thương mại và công nghiệp tháng 05 năm 2017

                                            so với cùng kỳ năm 2016.

Stt

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 05 năm 2017

(+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2016 (%)

1

 - Tổng mức bán lẻ

+3,64 

2

 - Kim ngạch xuất khẩu

+32,34 

3

 - Kim ngạch nhập khẩu

+25,04 

4

 - Chỉ số giá tiêu dùng CPI

+3,50 

5

- Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP)

+7,66 

6

 - Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo

-9,15 

7

 - Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo

+14,78 

8

 - Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp

-4,34 

 

Số lần đọc: 2085
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan