Tin nóng
24.05.2017

Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang

 

                                    CÔNG BỐ THÔNG TIN THỐNG KÊ NÔNG NGHIỆP

                                               (THỜI GIAN PHỔ BIẾN 20-05-2017)

 

*Diện tích cây hàng năm chính thức Vụ Đông Xuân năm 2016-2017:

Số

thứ

tự

Chỉ tiêu

So với kế hoạch

(năm 2017)

+ tăng; - giảm.

So với cùng kỳ

(tháng 5 năm 2016)

+ tăng; - giảm.

Diện

tích

(%)

Năng suất

 

(%)

Sản lượng

 

(%)

Diện tích

 

 (%)

Năng suất

 

(tấn/ha)

Sản lượng

 

(%)

A

Cây hàng năm

 

 

 

-0,27

 

 

1

Trong đó:

- Cây lúa

 

-0,74

 

-16,91

 

-17,53

 

-0,76

 

-0,122

 

-2,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần đọc: 2679
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan