Tin nóng
29.03.2023

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 3 năm 2023 tăng 3,33% so với tháng trước và tăng 16,43% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 3 tháng năm 2023 tăng 9,99% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 3 năm 2023 tăng 9,78% so với tháng trước và tăng 0,99% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 3 tháng năm 2023 tăng 3,66% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 3 năm 2023 bằng 91,29% so với tháng trước và bằng 120,95% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 3 năm 2023 tăng 3,42% so với tháng trước và giảm 8,94% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 3 tháng năm 2023 giảm 7,05% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 3 năm 2023

        - Khai Thác đá:                   358 Ngàn M3                       

        - Thuỷ sản đông:                 8.140 Tấn

        - Xay xát gạo:                     242.380 Tấn

        - Bột cá:                              6.228 Tấn

        - Bia:                                   5.000 Ngàn lít

        - Giày da:                            4.420 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          10.500 M3

        - Xi măng:                           481.950 Tấn

        - Clinker:                             203.040 Tấn

        - Điện thương phẩm:           311.620 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           171.463 Tấn

        - Nước máy:                        4.624 Ngàn M3

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH và doanh thu dịch vụ: Ước thực hiện tháng 03 năm 2023 đạt 10.370,02 tỷ đồng tăng 3,76% so tháng trước và tăng 25,91% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 03 tháng đạt 32.259,15 tỷ đồng tăng 20,51% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 03 năm 2023 đạt 70 triệu USD tăng 79,03% so tháng trước và tăng 6,61% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 03 tháng đạt 144,85 triệu USD giảm 15,96% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 03 năm 2023 đạt 12 triệu USD, tăng 4,17% so với tháng trước và giảm 25,51% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 03 tháng đạt 35,07 triệu USD, giảm 7,1% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 03 năm 2023 bằng 100,90% so với tháng trước và tăng 3,31% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 03 tháng tăng 3,95% so cùng kỳ năm trước.

 

Số lần đọc: 305
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan