Tin nóng
26.04.2023

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 4 năm 2023 tăng 8,43% so với tháng trước và tăng 3,64% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 4 tháng năm 2023 tăng 10,53% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 4 năm 2023 tăng 4,04% so với tháng trước và tăng 5,10% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 4 tháng năm 2023 giảm 1,53% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 4 năm 2023 bằng 99,06% so với tháng trước và bằng 95,58% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 4 năm 2023 tăng 1,09% so với tháng trước và giảm 9,31% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 3 tháng năm 2023 giảm 7,65% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 4 năm 2023

        - Khai Thác đá:                   353 Ngàn M3                       

        - Thuỷ sản đông:                 8.215 Tấn

        - Xay xát gạo:                     242.380 Tấn

        - Bột cá:                              6.486 Tấn

        - Bia:                                   4.000 Ngàn lít

        - Giày da:                            5.340 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          10.500 M3

        - Xi măng:                           523.200 Tấn

        - Clinker:                             215.000 Tấn

        - Điện thương phẩm:           315.710 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           178.487 Tấn

        - Nước máy:                        4.639 Ngàn M3

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH và doanh thu dịch vụ: Ước thực hiện tháng 4 năm 2023 đạt 10.763,42 tỷ đồng tăng 4,02% so tháng trước và tăng 26,26% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 4 tháng đạt 43.008,85 tỷ đồng tăng 22,61% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 4 năm 2023 đạt 80 triệu USD tăng 3,68% so tháng trước và tăng 4,34% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 4 tháng đạt 232,01 triệu USD giảm 6,83% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 4 năm 2023 đạt 16 triệu USD, tăng 5,19% so với tháng trước và tăng 57,33% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 4 tháng đạt 54,28 triệu USD, tăng 12,5% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 4 năm 2023 bằng 99,95% so với tháng trước và tăng 2,62% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 4 tháng tăng 3,61% so cùng kỳ năm trước.

Số lần đọc: 268
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan