Tin nóng
24.12.2014

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a. Nông nghiệp

Nông dân các địa phương trong tỉnh đã thu hoạch dứt điểm lúa vụ Thu đông, tiếp tục gieo sạ lúa vụ Mùa, Đông xuân năm 2014-2015, đồng thời tranh thủ phát triển đàn gia súc, gia cầm và trồng tỉa rau màu phục vụ dịp Lễ, Tết sắp tới.

* Vụ Thu Đông năm 2014: Qua kết quả điều tra, chính thức diện tích gieo sạ lúa Thu đông 75.505ha, đạt 77,05% kế hoạch (giảm 22.495ha) và so vụ này năm trước bằng 79,85% (giảm 19.055ha). Năng suất đạt 5,08 tấn/ha, bằng 95,58% kế hoạch và tăng 2,28 tạ/ha so vụ Thu đông năm trước. Sản lượng đạt 383.414 tấn, bằng 83,6% so năm trước. Diện tích gieo trồng vụ Thu đông giảm do kém hiệu quả, ảnh hưởng thời vụ và chỉ tập trung cho gieo trồng lúa chính vụ.

Tổng diện tích gieo sạ lúa các vụ năm 2014 chính thức 754.212 ha, đạt 98,01% kế hoạch; năng suất đạt 6,01 tấn/ha; nâng tổng sản lượng đạt 4.532.149 tấn. So với năm 2013: diện tích giảm 16.167ha, năng suất tăng 2,09 tạ/ha và sản lượng tăng 60.332 tấn.

* Vụ Mùa năm 2014-2015: Tính đến ngày 15/12/2014, trên địa bàn tỉnh diện tích gieo trồng lúa mùa được 61.703 ha, diện tích lúa một số xã ven biển của huyện An Minh bị chết do nhiễm mặn làm giảm trên 200 ha so tháng trước; bằng 98,89% so cùng kỳ năm 2013. Một số huyện đã kết thúc gieo cấy lúa mùa như huyện An Minh diện tích được 28.334 ha, Vĩnh Thuận: 15.142 ha, An Biên: 7.834 ha, U Minh Thượng: 8.308 ha...Lúa đang trong giai đoạn phát triển, tuy nhiên diện tích nhiễm sâu bệnh trên lúa mùa còn khá cao 4.949 ha, chủ yếu các loại sâu bệnh như: lem lép hạt (1.742ha), trong đó huyện Vĩnh Thuận 955ha;  rầy nâu (406ha), trong đó Vĩnh Thuận 365ha; bệnh đạo ôn lá (172ha), trong đó huyện An Minh 62ha; bệnh vàng lá vi khuẩn (140ha) chủ yếu ở huyện An Minh...các địa phương vùng U Minh Thượng cần quan tâm đến tình hình lúa bị nhiễm mặn vả sâu bệnh, có biện pháp phòng tránh hiệu quả, giữ diện tích và năng suất vụ mùa năm 2015.

* Vụ Đông Xuân năm 2014-2015: Diện tích gieo sạ được 247.848 ha, bằng 98,9% so cùng kỳ năm trước. Các huyện đã kết thúc gieo sạ như: Vĩnh Thuận: 9.415ha, An Biên: 18.811ha, An Minh: 866ha. Hiện các huyện còn lại đang tiếp tục gieo sạ, huyện Hòn Đất gieo sạ trên 50 ngàn ha; Giồng Riềng gần 40 ngàn ha; Kiên Lương trên 20 ngàn ha; Giang Thành trên 20 ngàn ha...dự kiến đến trung tuần tháng 1/2015 kết thúc gieo sạ.

Diện tích nhiễm các loại sâu bệnh trên lúa Đông xuân là 8.986 ha, gồm các bệnh: đạo ôn lá (1.999ha), trong đó huyện Gò Quao 767ha, Giang Thành 735ha...; lem lép hạt (1.600ha), chủ yếu ở huyện Vĩnh Thuận 955ha; sâu cuốn lá (698ha) chủ yếu ở huyện Gò Quao; rầy nâu (536ha), trong đó Vĩnh Thuận 530 ha...

* Cây rau màu: Ngoài sản xuất các vụ lúa, nông dân các huyện Hòn Đất, Giồng Riềng, Châu Thành, An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận... tranh thủ gieo trồng cây rau màu để cải thiện đời sống. Diện tích trồng màu trên vụ Đông xuân và Hè thu chủ yếu là: dưa hấu 2.128ha, vượt 25,18% so kế hoạch tăng 25,4% so cùng kỳ năm trước; khoai lang 1.140ha, bằng 87,69% KH và giảm 10,94% so cùng kỳ; rau đậu 9.010ha, vượt 20,94% KH và giảm 0,72% so cùng kỳ...

* Chăn nuôi: Theo kết quả điều tra chăn nuôi 1/10/2014, tổng đàn gia súc trong tỉnh như sau:  Đàn trâu được 6.287 con, bằng 78,59% kế hoạch và giảm 11,26% (giảm 798 con) so cùng kỳ năm trước; đàn bò 10.775 con, bằng 82,88% KH và tăng 11,3% (tăng 1.094 con); đàn heo 334.580 con, bằng 96,98% KH và tăng 1,84% (tăng 6.040 con); đàn gia cầm 5,4 triệu con, bằng 86,03% KH và tăng 1,88% (tăng 100 ngàn con). Năm nay số lượng đàn heo và gia cầm của tỉnh tăng hơn năm trước (năm 2013: đàn heo giảm 13.069 con; đàn gia cầm gỉảm 903 ngàn con), các ngành chức năng đã tổ chức tiêm phòng thường xuyên, chặt chẽ dịch bệnh nên người chăn nuôi yên tâm sản xuất.

b. Lâm nghiệp: Tính từ đầu năm diện tích trồng rừng mới tập trung được 110ha; diện tích rừng được chăm sóc là 7,68 ngàn ha, tăng 15,19% so cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác 40,7 ngàn m3,bằng 93,57% so cùng kỳ; củi khai thác  33,7 ngàn ste, tăng 5,78% so cùng kỳ; số vụ chặt phá rừng 34 vụ, giảm 9 vụ, diện tích rừng bị phá là 1,26 ha, giảm 0,46 ha so cùng kỳ năm trước. Được các ngành chức năng duy trì thường xuyên tuần tra kiểm soát nên năm nay số vụ vi phạm chặt phá rừng giảm đi và chưa để xảy ra vụ cháy nào đáng kể.

c. Thủy sản

Giá trị sản xuất thủy sản (giá so sánh 2010) tháng 12 ước tính đạt 1.527,4 tỷ đồng, bằng 90,44% so tháng trước, giảm 0,69% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: giá trị khai thác 976,8 tỷ đồng, bằng 99,47% so tháng trước và tăng 13,86% so cùng kỳ;  giá trị nuôi trồng 550,6 tỷ đồng, bằng 77,89% so tháng trước, giảm 19,05% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 12 tháng đạt được 21.417,6 tỷ đồng, vượt 4,58% kế hoạch và tăng 13,3% (tăng 2.514 tỷ đồng) so năm 2013, bao gồm: giá trị khai thác 11.975 tỷ đồng, vượt 5,23% kế hoạch và tăng 8,81% (tăng 969,8 tỷ đồng) và giá trị nuôi trồng  9.442,6 tỷ đồng, vượt 3,77% kế hoạch và tăng 19,55% (tăng 1.544 tỷ đồng) so năm 2013.

Tổng sản lượng thủy sản (khai thác và nuôi trồng) tháng 12 ước tính đạt 47,1 ngàn tấn, bằng 93,44% so tháng trước (giảm 3,3 ngàn tấn). Lũy kế 12 tháng được 635,5 ngàn tấn vượt 3,7% kế hoạch năm và tăng 9,32% (tăng  54,1 ngàn tấn) so cùng kỳ năm trước.

Sản lượng khai thác: Tháng 12 sản lượng khai thác giảm nhẹ, ước đạt 37,6 ngàn tấn, bằng 99,19% so tháng trước, trong đó: cá các loại đạt 26,2 ngàn tấn, bằng 99,65%; tôm được 2,9 ngàn tấn, bằng 95,62%, mực 4,6 ngàn tấn, bằng 99,63%... Lũy kế 12 tháng sản lượng đạt 462,7 ngàn tấn, đạt 3,98% kế hoạch năm và tăng 5,79% (tăng 25,3 ngàn tấn) so năm trước, bao gồm: cá các loại đạt 318,4 ngàn tấn, tăng 9,59% (tăng 27,8 ngàn tấn); tôm 39,2 ngàn tấn, tăng 0,33% (tăng 128 tấn); mực đạt 59,2 ngàn tấn, tăng 6,27% (tăng 3,4 ngàn tấn) và hải sản khác 45.6 ngàn tấn, giảm 11,87% (giảm 6,1 ngàn tấn).

Sản lượng nuôi trồng: Tháng 12 ước đạt 9,4 ngàn tấn, bằng 75,98% so tháng trước (giảm 3.001 tấn) và bằng 82,26% (giảm 2.047 tấn) so cùng kỳ, bao gồm: cá nuôi các loại được 5,04 ngàn tấn, tăng  927 tấn so cùng kỳ năm trước; tôm các loại đạt 3,3 ngàn tấn, giảm 989 tấn; thủy sản khác 1,1 ngàn tấn, giảm 1,9 ngàn tấn (chủ yếu sò giảm 1,4 ngàn tấn). Lũy kế 12 tháng sản lượng nuôi trồng được 172,8 ngàn tấn, vượt 2,97% kế hoạch năm và tăng 20,04% (tăng 28,8 ngàn tấn) so năm trước, bao gồm: cá các loại 67 ngàn tấn, tăng 21,74% (tăng 11,9 ngàn tấn); tôm các loại đạt 51,4 ngàn tấn, tăng 22,52% (tăng  9,4 ngàn tấn), trong đó: tôm thẻ chân trắng đạt 19,4 ngàn tấn, tăng 41,87% (tăng 5,7 ngàn tấn) và thủy sản khác (cua, sò, hến...): 54,3 ngàn tấn, tăng 15,81% (tăng 7,4 ngàn tấn) so năm trước.

Tình hình khai thác và nuôi trồng tháng cuối năm vẫn duy trì, nhưng sản lượng trong tháng này giảm nhẹ, do ảnh hưởng gió mùa đông bắc nên biển động, các doanh nghiệp và các hộ dân nuôi tôm công nghiệp đã kết thúc vụ nuôi trong năm và đang chuẩn bị cải tạo lại ao nuôi cho vụ mới năm 2015. Trong tháng đã xảy ra dịch bệnh phấn trắng trên tôm nuôi ở huyện Kiên Lương, tuy không gây tôm chết nhưng ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng tôm nuôi.

2. Công nghiệp

Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP): Tháng 12 toàn ngành tăng 11,84% so tháng trước và tăng 10,91% so cùng kỳ năm trước, trong tháng 12 so với tháng trước ngành truyền tải điện có chỉ số sản xuất tăng cao nhất 12,51%, kế đến là ngành sản xuất xi măng tăng 6,06%; ngành chế biến bảo quản thủy sản tăng 3,9%.

Ngành có chỉ số sản xuất trong tháng 12 tăng so cùng kỳ năm 2013 như: ngành chế biến bảo quản thủy sản tăng 31,17%; kế đến là ngành khai thác đá tăng 18,69%; ngành sản xuất, truyền tải phân phối điện tăng 10,88%; sản xuất xi măng, vôi và thạch cao tăng 7,74%; sản xuất xi măng, tăng 4,82% so tháng 12 năm trước

Tính chung 12 tháng chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành tăng 7,97% so cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành chỉ số tăng khá như: chế biến bảo quản thủy sản tăng cao nhất 16,98%;  ngành khai khoáng tăng 12,83%; sản xuất xi măng, vôi và thạch cao tăng 8,54%; ngành sản xuất, truyền tải điện tăng 9,23%. Có 2 ngành chỉ số giảm là ngành sản xuất nước đá giảm 4,35% và ngành xay xát giảm 4,6%.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010): Tháng 12 ước tính 3.851,4 tỷ đồng, tăng 12,26% so tháng trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến chiếm giá trị cao nhất 3.658,4 tỷ đồng, tăng 12,69%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí đạt 122,5 tỷ đồng, tăng 2,58%; ngành khai khoáng 55 tỷ đồng, tăng 10,87% so tháng trước...Tính chung 12 tháng giá trị sản xuất công nghiệp được 32.672,3 tỷ đồng, vượt 0,13% kế hoạch năm và tăng 8,15% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: ngành chế biến, chế tạo đạt giá trị cao nhất được 31.001,4 tỷ đồng, bằng 99,9% KH, tăng 7,9%  so cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí: 1.064,8 tỷ đồng, vượt 2,9% KH, tăng 11,14%; ngành khai khoáng: 462,5 tỷ đồng, vượt 8,09% KH, tăng 16,74% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải: 143,4 tỷ đồng, vượt 5,34% KH, tăng 13,78% so cùng kỳ.

Trong tháng 12, sản xuất các mặt hàng thủy sản đều đạt cao như: cá đông: 230 tấn, tăng 58,62% so tháng trước và tăng 79,69% so cùng kỳ năm trước; tôm đông: 300 tấn, tăng 70,45% so tháng trước và tăng 39,53% so cùng kỳ năm trước;  mực đông: 1.655 tấn, tăng 9,39% so tháng trước và tăng 82,07% so cùng kỳ năm trước; xay xát gạo 255 ngàn tấn, tăng 3,17% so tháng trước và tăng 26,03% so cùng kỳ.

Lũy kế 12 tháng, các sản phẩm đạt vượt kế hoạch và tăng so cùng kỳ năm trước như: Xi măng Trung ương 887 ngàn tấn, vượt 30,44% kế hoạch và tăng 51,43%; bột cá 92 ngàn tấn, vượt 41,54% KH, tăng 17,08%; mực đông 16,1 ngàn tấn, vượt 28,98% KH và tăng 40,73% so cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó còn sản phẩm có mức sản xuất chưa đạt kế hoạch và giảm so cùng kỳ năm trước như: xi măng VĐT nước ngoài được 1,76 triệu tấn, bằng 88,49% KH, giảm 3,98%; tôm đông 3,07 ngàn tấn, bằng 59,15% KH và giảm 23,39%; cá đông 2,2 ngàn tấn, bằng 44,34% KH và giảm 31,83%; đường 5 ngàn tấn, bằng 52,63% KH và giảm 36,63%; bao bì PP 44 triệu cái, bằng 93,62% KH và giảm 2,03%.

Hoạt động các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong những tháng cuối năm có chiều hướng ổn định và phát triển, do đó trong tháng 12 giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng khá cao (12,69%) so các ngành khác.

3. Vốn đầu tư

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 12 ước thực hiện được 398 tỷ đồng, so tháng trước tăng 4,03%. Lũy kế 12 tháng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý gần 4.418,7 tỷ đồng, so dự toán vượt 4,72% và tăng 7,33% so cùng kỳ năm 2013. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương 1.217,4 tỷ đồng, đạt 98,57% dự toán và bằng 96,43% cùng kỳ; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương được 713,9 tỷ đồng, đạt 100,03% KH và bằng 99,21%; vốn ngoài nước ODA 66,9 tỷ đồng, so KH đạt 99,76% và tăng 2,76% so cùng kỳ năm 2013.

4. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 12 ước tính được 410,7 tỷ đồng, tăng 2,05% so tháng trước và bằng 56,34% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 12 tháng tổng thu được là 5.242,5 tỷ đồng, vượt 5,1% dự toán năm và bằng 98,9% so năm 2013. Thu nội địa 3.496,8 tỷ đồng, bằng 99,91% dự toán năm, trong đó các khoản thu so với dự toán năm được như sau: thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 235 tỷ đồng, vượt 17,5%; thu phí và lệ phí 85,49 tỷ đồng, vượt 37,89%; thu tiền sử dụng đất 930 tỷ đồng, vượt  16,25%; thuế thu nhập cá nhân 307 tỷ đồng, vượt 13,71%;  thu từ doanh nghiệp có vốn ĐT nước ngoài 251 tỷ đồng, vượt 11,56%; thu từ các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 220 tỷ đồng, bằng 100%; thuế bảo vệ môi trường 165,2 tỷ đồng, bằng 95,55%; thu thuế công thương nghiệp ngoài Nhà nước 949,9 tỷ đồng, bằng 74,86% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 12 ước tính 792,6 tỷ đồng, bằng 92,33% so tháng trước. Lũy kế 12 tháng tổng chi 8.989,7 tỷ đồng, vượt 0,31% dự toán năm và bằng 94,6% so cùng kỳ năm trước, trong đó, chi thường xuyên 5.655,5 tỷ đồng vượt 8,13% dự toán và tăng 6,69% so năm 2013; chi đầu tư phát triển 1.874,6 tỷ đồng, bằng 93,77% dự toán và bằng 74,85% so cùng kỳ năm trước.

5. Ngân hàng: Tính đến 31/12/2014, tổng nguồn vốn hoạt động ước đạt 43.300 tỷ đồng, tăng 1,05% so với tháng trước và tăng 12,32% so với năm 2013, trong đó: Vốn huy động tại địa phương 23.300 tỷ đồng, tăng 0,65% so với tháng trước và tăng 16,82% so năm 2013; chiếm 53,81% tổng nguồn vốn hoạt động.

Doanh số cho vay 66.930 tỷ đồng, tăng 3,97% so với năm 2013; 84,59% doanh số cho vay là phục vụ sản xuất kinh doanh.

Dư nợ cho vay 33.200 tỷ đồng, tăng 1,80% so với tháng trước và tăng 10,6% so năm 2013. Dư nợ xấu ước 910 tỷ đồng, chiếm 2,74%/tổng dư nợ.

6. Thương mại - dịch vụ

a. Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ phục vụ tiêu dùng:

Tháng 12 tình hình hoạt động kinh doanh thương mại trên các nhóm hàng đều có doanh thu tăng so tháng trước, một số nhóm hàng tăng cao đáng kể vào dịp cuối năm như: nhóm ngành sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy tăng 5,6 lần; nhóm hàng gỗ vả vật liệu xây dựng tăng 27,56%; nhóm hàng may mặc tăng 9,36% làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng khá cao (15,98%).

Theo kết quả điều tra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt được 3.583,9 tỷ đồng, tăng 14,5% so tháng trước. Tính chung 12 tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ là 55.414,7 tỷ đồng, đạt 100,33% kế hoạch. Phân theo tưng ngành hoạt động kinh doanh đạt được như sau:

Tổng mức bán lẻ ngành thương nghiệp: Tháng 12 ước đạt 2.830,3 tỷ đồng, tăng 15,98% so tháng trước và tăng 4,27% so cùng kỳ. Tính chung 12 tháng được  43.474,5 tỷ đồng, bằng 94,26% kế hoạch năm, tăng 12,5% so cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động lưu trú và ăn uống: Trong tháng ước đạt 362,8 tỷ đồng, tăng 4,49% so tháng trước. Tính chung 12 tháng doanh thu hoạt động lưu trú và ăn uống 8.031,5 tỷ đồng, vượt 16,91% kế hoạch năm.

Doanh thu hoạt động du lịch lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch: Tháng 12 ước tính 2,7 tỷ đồng, giảm 4,09% so tháng trước. Lũy kế 12 tháng đạt được 44,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động dịch vụ trong tháng đạt 390,6 tỷ đồng, tăng 14,14% so tháng trước. Lũy kế 12 tháng đạt 3.908 tỷ đồng. Trong đó: Doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản trong tháng 12 chiếm 67,11%, tăng cao nhất 18,03%.

Tình hình hoạt động thương mại vào những tháng giáp Tết khá phức tạp nhất là tỉnh có đường biên giới giáp Campuchia, vì vậy các ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vận chuyển buôn bán hàng gian lận trốn thuế,hàng kém chất lượng.. Trong tháng 11/2014, Chi cục Quản lý Thị trường đã kiểm tra 275 vụ việc, phát hiện 50 vụ vi phạm quy định nhà nước, trong đó có 39 vụ buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, 10 vụ vi phạm khác trong kinh doanh và 01 vụ vi phạm an toàn thực phẩm. Lũy kế 11 tháng đã kiểm tra 2.286 vụ việc, phát hiện 481 vụ vi phạm. Đã xử lý vi phạm, bán hàng hóa tích thu được nộp ngân sách Nhà nước 5,24 tỷ đồng.

b. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu tháng 12 ước đạt 64,8 triệu USD, giảm 12,98% so với tháng trước, tăng 72,69% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: hàng nông sản 27,5 triệu USD, giảm 11,94% so tháng trước; hàng thủy sản  18,7 triệu USD, giảm 19,19% và hàng hóa khác được 18,5 triệu USD, bằng 92,58% so tháng trước, tăng 13 lần so cùng kỳ năm 2013.

Kim ngạch xuất khẩu tháng này giảm so tháng trước do ngay dịp Lễ Noel và  Tết Tây các doanh nghiệp tập trung xuất nhiều trong tháng trước. Tuy nhiên hàng hóa khác như: mì gói, nước rửa chén, cá đóng hộp... xuất qua thị trường Campuchia tăng khá do một số Công ty kinh doanh ở thị xã Hà Tiên hoạt động trở lại.

Trong tháng mặt hàng gạo xuất giảm, các Công ty xuất khẩu gạo của tỉnh dự kiến xuất được 64,3 ngàn tấn, bằng 98,3% tháng trước, gồm: Công ty Du lịch - Thương mại dự kiến xuất trực tiếp 28.634 tấn với trị giá 11 triệu USD và ủy thác 6.333 tấn với trị giá gần 2,5 triệu USD; Công ty kinh doanh nông sản ước xuất 3.438 tấn với trị giá trên 1,3 triệu USD; Công ty Thương mại-dịch vụ dự kiến xuất 125 tấn với trị giá trên 48 ngàn USD. Công ty Cp nông lâm sản xuất trực tiếp 5.025 tấn với trị giá trên 2,2 USD; Công ty xuất nhập khẩu Kiên giang dự kiến xuất trực tiếp 13.350 tấn với trị giá trên 6 triệu USD; Công ty Thuận Phát dự kiến xuất 7.468 tấn với trị giá trên 4 triệu USD.

Các mặt hàng dự kiến xuất so với tháng trước đa số giảm như: gạo được 63,3 ngàn tấn, giảm 1,7%; tôm đông 266 tấn, giảm 22,9%; mực đông và tuộc đông 1.250 tấn, giảm 19,35%; cá đông 362 tấn, giảm 19,56%; thủy sản đông khác 726 tấn, giảm 20,22%; riêng cá cơm sấy tăng 20% và cá đóng hộp 2,2 triệu lon, tăng 9,13%.

Kim ngạch xuất khẩu lũy kế 12 tháng đạt 496,6 triệu USD, bằng 74,13% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước giảm 28,36% (giảm 111,6 triệu USD). Bao gồm: Hàng nông sản 275,6 triệu USD, bằng 62,64% kế hoạch và giảm 26,29% (giảm 98,3 triệu USD); hàng thủy sản 172,8 triệu USD, bằng 98,78% kế hoạch và tăng 10,39% (tăng 16,2 triệu USD); hàng hóa khác 48,1 triệu USD, bằng 87,58% kế hoạch và giảm 38,06% so cùng kỳ (giảm 29,6 triệu USD).

Các mặt hàng xuất tháng tăng so cùng kỳ năm trước như: mực đông và tuộc đông: 13,1 ngàn tấn, tăng 29,65% (tăng 3 ngàn tấn); cá đông: 3,6 ngàn tấn, tăng 77,4% (tăng 1,6 ngàn tấn). Các mặt hàng xuất giảm như: gạo 621 ngàn tấn, bằng 56,46% kế hoạch năm và giảm 32,47% so cùng kỳ năm 2013 (giảm 298,6 ngàn tấn); tôm đông: 3,7 ngàn tấn, giảm 17,53% (giảm 797 tấn); thủy sản đông khác: 8,3 ngàn tấn, giảm 9,81% (giảm 913 tấn) so cùng kỳ năm 2013...

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu: Tháng 12 ước tính 7,5 triệu USD, tăng 9,5% so với tháng trước. Tính chung 12 tháng trị giá nhập được 40,5 triệu USD, vượt 1,28% kế hoạch năm và tăng 19,38% so cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng nhập chủ yếu là nguyên liệu dùng cho sản xuất, trong 12 tháng lượng nhập gồm: Thạch cao: 93,3 ngàn tấn, tăng 21,23%; hạt nhựa trên 2 ngàn tấn, tăng 32,41%; giấy kratp 368 tấn, bằng 16,58% so năm trước.

c. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng: Tháng 12 (tính từ 15/11 - 15/12/2014) giảm 0,24% so tháng trước, trong đó: khu vực thành thị giảm 0,32%, khu vực nông thôn giảm 0,2%. Nguyền nhân chỉ số giá tiêu dùng tháng này giảm do: hàng thực phẩm -0,19% (giá sữa bột giảm 2,19%); nhóm nhà ở, điện, nước và vật liệu xây dựng giảm -2,12% (giá gas giảm 20.000đ/bình 12kg và giá dầu hỏa giảm 2 lần 750đ/lít; nhóm giao thông giảm -1,35% (giảm giá xăng, dầu 2 lần, giảm 1.490đ/lít tương đương - 6,83%). So tháng trước có ba nhóm không biến động là: Thuốc và dịch vụ y tế; Bưu chính-Viễn thông và Giáo dục. Các nhóm còn lại tăng nhẹ từ 0,01% đến 0,58%, trong đó nhóm may mặc tăng trong dịp Lễ Tết +0,58%; hàng lương thực tăng +0,54% (giá gạo bán lẻ trên thị trường tăng nhẹ); nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng +0,32%...

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 so với cùng kỳ tháng 12/2013 (sau một năm) tăng 2,16%, đây là mức tăng thấp nhất hơn 10 năm qua, trong đó nhóm giáo dục tăng cao nhất là 8,49%; kế đến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,18%..

Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm 2014 so cùng kỳ giảm nhiều nhất những tháng cuối năm, tăng cao nhất 5,1% vào tháng 6 (do nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 6,91% và nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,93%); tháng 12 này là tháng có chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất, chủ yếu nhờ vào chính sách điều hành giá của Chính phủ, những tháng cuối năm giá xăng, dầu, gas, sữa bột cho trẻ em được điều chỉnh giảm đúng quy định theo giá thế giới. Ngoài ra chính sách ưu đãi vốn của nhà nước để các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa tiêu dùng nhằm bình ổn giá hàng hóa trong những ngày Lễ Tết, đã kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng những đầu năm không tăng cao.

Chỉ số giá vàng: Tháng 12 so tháng trước tăng 1,16% (tăng 146.000đ/chỉ), bình quân giá bán trong tháng là 3.170.000đ/chỉ. Chỉ số giá vàng so cùng kỳ (sau một năm) giảm 3,09%.

Chỉ số giá Đô la Mỹ: Tháng 12 so tháng trước tăng 0,57%. Tính đến thời điểm điều tra 15/12/2014, tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển giá bán ra: 21.405đ/USD và thị trường tự do bán 21.420đ/USD. Chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 12 so với tháng 12/2013 (sau một năm)  rất ổn định chỉ tăng +1,03%.

d. Vận tải: Hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách trong tháng cuối năm vẫn ổn định. Một số đơn vị vận tải đã giảm giá cước từ 5% đến 8%. Đối với doanh nghiệp chưa giảm giá cước trong tháng này Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra.

Vận tải hành khách: Tháng 12 ước tính 4,7 triệu lượt khách, tăng 1,86% so tháng trước và tăng 1,62% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển 226,6 triệu HK.km, tăng 2,26% so tháng trước và giảm 5,47% so với cùng kỳ.

Lũy kế 12 tháng được 58,2 triệu lượt khách, vượt 1,32% kế hoạch và tăng 7,27% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 3.181,9 triệu HK.km, vượt 0,95% KH và tăng 8,06% so cùng kỳ. Bao gồm: Vận tải hành khách đường bộ được 46,8 triệu lượt khách, tăng 7,28% so cùng kỳ và luân chuyển 2.522,3 triệu lượt khách.km, tăng 7,75%; vận tải hàng khách đường sông 9,7 triệu lượt khách, tăng 7,22% và luân chuyển 494,5 triệu lượt khách.km, tăng 8,62%; vận tải đường biển 1,7 triệu lượt khách, tăng 7,51% và luân chuyển 165,1 triệu lượt khách.km, tăng 11,31% so cùng kỳ năm 2013.

          Vận tải hàng hóa: Tháng 12 ước tính được 694 ngàn tấn, tăng 1,91% so tháng trước và tăng 7,93% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển 94,6 triệu tấn.km, tăng 1,96% so tháng trước và tăng 8,39% so cùng kỳ năm 2013.

            Lũy kế 12 tháng vận tải hàng hóa được 8,5 triệu tấn, vượt 1,6% kế hoạch và tăng 7,1%  so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 1.157 triệu tấn.km, đạt vượt 0,59% kế hoạch và tăng 7,08% so cùng kỳ năm 2013. Bao gồm: Vận tải hàng hóa đường bộ đạt 2,6 triệu tấn, tăng 7,7% và luân chuyển 362,1 triệu tấn.km, tăng 7,83%; vận tải hàng hóa đường sông: 3,5 triệu tấn, tăng 6,02% và luân chuyển 437,8 triệu tấn.km, tăng 5,74%; vận tải hàng hóa đường biển: 2,4 triệu tấn, tăng 8,03%  và luân chuyển 357,1 triệu tấn.km, tăng 8,01% so cùng kỳ năm 2013.

          e. Du lịch: Tổng lượt khách du lịch trên địa bàn tỉnh trong tháng 12 ước tính được 313 ngàn lượt khách, bằng 95,86% so tháng trước và tăng 73,35% so cùng kỳ năm 2013, trong đó: lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch đạt 122,8 ngàn lượt khách, tăng 14,98% so với tháng trước,  trong đó: khách quốc tế được 20,9 ngàn lượt khách, tăng 2,79% . Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: khách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ đạt 111,6 ngàn lượt khách, tăng 13,46% và khách du lịch đi theo tour đạt 11,2 ngàn lượt khách, tăng 32,63% so tháng trước.

          Tính từ đầu năm tổng số khách du lịch ước tính 3,855 triệu lượt khách, đạt 92,9% kế hoạch năm và tăng 4,97% so cùng kỳ năm 2013, trong đó: lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch được 1,628 triệu lượt người, vượt 25,23% kế hoạch, tăng 36,56% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến các cơ sở lưu trú du lịch bao gồm: khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ là 1.495,7 triệu lượt người, vượt 28,39% kế hoạch năm tăng 36,85% so cùng kỳ năm trước và khách du lịch đi theo tour được 132,2 ngàn lượt khách, đạt 97,98% kế hoạch và tăng 33,33% so cùng kỳ năm 2013.

          Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch trong tháng tăng, một phần từ khách đến Phú Quốc tham quan và tham dự vòng thi chung kết hoa hậu Việt Nam 2014 vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2014.

7. Một số tình hình xã hội

7.1 Giải quyết việc làm và đào tạo nghề: Trong tháng 12 giải quyết việc làm cho 1.709 lượt người. Trong tỉnh 632 lượt người, lao động ngoài tỉnh 1.076 lượt người, lao động ngoài nước 01. Tổng số lao động được giải quyết việc làm từ đầu năm đến nay lên 33.396 lượt người, đạt 101% so với kế hoạch (trong đó lao động trong tỉnh 14.877 lượt người, ngoài tỉnh 18.449 lượt người; xuất khẩu lao động 70 người (Đài Loan 01, Malaysia 02, Nhật Bản 07, Hàn Quốc 60).Các cơ sở tổ chức dạy nghề cho 5.666 người, nâng tổng số lao động qua đào tạo nghề từ đầu năm đến nay lên 40.000 người (trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 10.943 người), đạt 160% kế hoạch, trong đó: Cao đẳng nghề: 400 người, Trung cấp nghề: 800 người, Sơ cấp nghề: 6.500 và dạy nghề dưới 03 tháng: 32.300 người, góp phần nâng tỷ lệ qua đào tạo nghề lên 35,5%.

7.2 Tình hình dịch bệnh: Các bệnh truyền nhiễm trong tháng (tính từ ngày 01/11/2014 đến 30/11/2014), có số mắc so với tháng trước như sau: Bệnh tay chân miệng toàn tỉnh có 154 cas, giảm 67 cas so với trước (giảm 30,32%); số mắc trong tháng vẫn tập trung nhiều ở TP Rạch Giá (38 cas tăng 09 cas), Giồng Riềng 19 cas, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến 30/11/2014 toàn tỉnh có 1.768 cas, tăng 598 cas so với cùng kỳ năm 2013; bệnh tiêu chảy là 576 cas, tăng 49 cas; Bệnh Thương hàn và Phó Thương hàn là 05 cas (tương đương tháng 10/2014); Bệnh Lỵ trực trùng là 08 cas, giảm 07 cas; Bệnh Lỵ Amip là 06 cas, giảm 01 cas; Bệnh Thủy đậu là 06 cas, giảm 01 cas; Bệnh Quai bị là 08 cas, giảm 10 cas; Bệnh Cúm thường 352 cas, tăng 22 cas; Bệnh Đau mắt đỏ (Bệnh do Adenovirus) mắc trong tháng là 04 cas, tăng 01 cas; bệnh sởi mắc 03 cas, giảm 02 cas .

Tình hình bệnh truyền nhiễm đã được kiểm soát chặt chẽ, đa số số mắc đều giảm so với cùng kỳ năm 2013, tuy nhiên tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch còn cao, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang xảy ra tại một số nước trên thế giới nguy cơ xâm nhập vào tỉnh có thể xảy ra nếu không triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu và Cảng hàng không Phú Quốc.

Bệnh sốt xuất huyết: Trong tháng toàn tỉnh có 32 cas mắc sốt xuất huyết, giảm 18 cas so với tháng trước. Trong đó: sốt xuất huyết nặng 3 cas, không có trường hợp nào tử vong. Các địa phương có số mắc cao trong tháng là TP. Rạch Giá (12 cas), các địa phương khác có số ca mắc giảm so tháng trước, toàn tỉnh chưa có trường hợp nào tử vong. Nâng tổng số ca mắc sốt xuất huyết 12 tháng là 430 cas, giảm 445 cas (giảm 50,1%) so cùng kỳ năm 2013 (875cas).

Tình hình nhiễm HIV/AIDS: Trong tháng thực hiện 4.630 cas xét nghiệm máu, kết quả có 12 cas nhiễm HIV, chuyển sang AIDS 05 ca, tử vong 01 ca. Nâng tổng số ca xét nghiệm máu 12 tháng là 49.325 đạt 328,8 % kế hoạch năm; số cas nhiễm HIV là 256 cas; số cas chuyển sang AIDS là 205 cas, tử vong 53 cas. Lũy kế tính đến 30/11/2014, số nhiễm HIV toàn tỉnh là 5.095 cas (trong tỉnh 4.770 cas); chuyển sang AIDS 2.684 cas (trong tỉnh 2.666 cas); tử vong 1.138 cas (trong tỉnh 1.132 cas). Số còn sống ở địa phương nhiễm HIV là 1.806 và chuyển AIDS là 1.219 cas .

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Trong tháng, trên toàn tỉnh thực hiện thanh, kiểm tra 1.962/14.600 cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Trong đó có 1.660 cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) chiếm 84,6% và 302 cơ sở chưa đảm bảo VSATTP chiếm 15,4%. Qua đó, nhắc nhở 283 cơ sở, xử lý 19 cơ sở. Nâng tổng số cơ sở thanh, kiểm tra là 23.055/14.600 cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ ăn uống trên địa bàn đạt 157,9 % kế hoạch năm. Ngoài ra, đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm là 692 mẫu, trong đó có 569 mẫu đạt, 33 mẫu không đạt, 90 mẫu chưa có kết quả, nâng tổng số mẫu xét nghiệm 12 tháng là 2.364 mẫu đạt 102,78% kế hoạch năm. Test nhanh 251 mẫu, trong đó có 242 mẫu đạt, nâng tổng số mẫu làm xét nghiệm test nhanh 12 tháng là 2.466 mẫu/2.700 đạt 91,33 % kế hoạch năm. Khám sức khỏe cho người tiếp xúc với thực phẩm là 1.491/18.000 đạt 8,28%, nâng tổng số khám sức khỏe cho người trực tiếp tiếp xúc thực phẩm là 13.208/18.000 người đạt 73,37% kế hoạch năm. Trong tháng không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm nào.

7.3 Hoạt động Văn hóa, Thể dục thể thao: Toàn ngành trong tháng tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị; đặc biệt là phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12). Chuẩn bị tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2015, Lễ hội lần thứ 4, kỷ niệm 53 năm ngày hy sinh của Anh hùng LLVTND Phan Thị Ràng (Chị Sứ); Lễ hội đón Giao thừa Tết Nguyên đán và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015.

Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được tiến hành thường xuyên, kịp thời ngăn chặn các hoạt động tiêu cực, đảm bảo hoạt động diễn ra lành mạnh. Tổ chức 02 cuộc kiểm tra về việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ văn hóa công cộng, biển hiệu quảng cáo trên địa bàn huyện Phú Quốc; kết quả kiểm tra 28 cơ sở, lập biên bản làm việc, nhắc nhở 22 cơ sở, lập biên bản vi phạm hành chính 06 cơ sở và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 57,5 triệu đồng.

Thể dục thể thao quần chúng: Hỗ trợ huyện Châu thành tổ chức giải thi đấu chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) và thành phố Rạch Giá tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2014 - 2015.

 Thể thao thành tích cao: Tham dự giải đua thuyền Festival Biển, lần thứ 3 tại tỉnh Koh Kong, Campuchia. Các đội tuyển cờ vua, đua thuyền truyền thống, điền kinh, billiards, quần vợt, vovinam tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh và thành phố Hà Nội, đạt tổng số 14 huy chương (03 HCV, 02 HCB, 09 HCĐ).

7.4 Tai nạn giao thông: Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong tháng (tính từ ngày 16/11/2014 đến 15/12/2014), toàn tỉnh đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ (tính cả vụ va chạm), làm 13 người chết và 25 người bị thương. So với tháng trước tăng 4 vụ, số người chết tăng 4 người và số bị thương tăng 6 người. Tính từ đầu năm, đã xảy ra 385 vụ, làm chết 132 người và 395 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2013 giảm 112 vụ, giảm 195 người bị thương, tăng 32 người chết. Ngành chức năng cần có biện pháp ngăn chặn hiệu quả các trường hợp tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

7.5 Tình hình cháy, nổ: Tính từ ngày 16/11 đến 15/12/2014 trên toàn tỉnh xảy ra 05 vụ cháy, ở các huyện: Hòn Đất 2 vụ , Phú Quốc, An Minh, Gò Quao mỗi huyện 1 vụ. Nguyên nhân do chập điện 2 vụ, sự cố do điện 01 vụ, bất cẩn do sử dụng điện 01 vụ và đang điều tra 1 vụ, không gây thương vong về người, ước tính thiệt hại 1,7 tỷ đồng. Không có vụ nổ nào xảy ra.

Tính từ đầu năm trên địa bàn tỉnh xảy ra 46 vụ cháy, làm 02 người chết, thiệt hại ước tính 10,3 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước số vụ cháy không tăng giảm, số vụ nổ giảm 03 vụ, số người chết do cháy nổ giảm 05 người và thiệt hại về tài sản giảm 105,2 tỷ đồng. So cùng kỳ năm trước giảm 04 người chết và giảm 01 người bị thương.

7.6 Tình hình thiên tai: Tính từ đầu năm, ảnh hưởng từ áp thấp, bão, gây dông lốc đã làm sập và tốc mái 189 căn, ước tổng thiệt hại 2,1 tỷ đồng. Các huyện có số nhả sập tốc mái nhiều nhất là Hòn Đất (sập nhà: 12 căn, tốc mái 21 căn); huyện U Minh Thượng (sập nhà: 14 căn, tốc mái: 17 căn); huyện Tân Hiệp (sập nhà: 07 căn, tốc mái: 28 căn); huyện Châu Thành (sập nhà: 08 căn, tốc mái: 08 căn), Vĩnh Thuận (sập nhà: 03 căn, tốc mái: 05 căn).../.

Tải về- Số liệu Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và 12 tháng năm 2014

              - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2014

Số lần đọc: 2202
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan