Tin nóng
12.06.2013
(Có đến 1 tháng 10 hàng năm)
NUMBER OF BUSINESS IN TRADE ,HOTELS, RESTAURANTS , TOURISM AND SERVICE 
( At annual 1 November)
          Cơ sở - Establishment
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL     40.956     55.569     58.006     58.428     59.749
Phân theo ngành kinh doanh - By kind of activities          
 I. Thương mại - Trade     22.374     30.702     32.623     34.838     35.039
 Trong đó - Of which          
 1. Lương thực - Food       2.559       3.837       4.722       4.142       3.800
 2. Thực phẩm - Foodstuffs       6.416     13.218     13.656     17.354     18.220
 3. Đồ dùng gia đình - Family goods       3.515       7.172       7.177       6.369       6.535
 4. Dược phẩm - Medicaments          749       1.053       1.025       1.035       1.071
 5. Kim khí,  điện máy - Metal          255          393          391          635          640
 6. Gỗ, vật liệu xây dựng
     Wood,construction meterials
         800          844          892          623          681
 7. Nhiên liệu - Fuels          770          629          913          202          218
 8. Vật tư nông nghiệp
     Agricultural materials
         543          787          776          643          432
 9. Vàng bạc - Gold, silver          316          219          315          226          229
 II. Khách sạn, nhà hàng - Hotels, Restaurants     11.837     16.328     18.220     15.929     17.059
1. Nhà nghỉ, nhà trọ - Rented house,boarding-house   …           382          329          256          876
2. Bán hàng ăn, uống - Eating and drinking     11.837     15.946     17.891     15.673     16.183
 III. Du lịch - Tourism  …             13            -              -              -  
 IV.  Dịch vụ - Services       6.745       8.526       7.163       7.661       7.651
           

 

Số lần đọc: 1404
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan