Tin nóng
07.08.2013
FOODSTUFF SAFETY

 

  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
 * Số vụ ngộ độc thực phẩm (vụ)               1               2               1               1               1
    Number of cases of foodstuff poisoning (cas)          
 * Số lượt người ngộ độc thực phẩm (người)             22             11           178               9             41
    Number of cases of foodstuff poisoning (person)          
 + Phân theo giới tính - By sex          
Nam - Male          
Nữ - Female          
 + Phân theo nhóm tuổi - By age group          
 - Dưới 6 tuổi - Under 6             22        
 - Từ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi - From 6 to under 15          
 - Từ 15 tuổi đến dưới 25 tuổi - From 15 to under 25          
 - Từ 25 tuổi đến dưới 35 tuổi - From 25 to under 35          
 - Từ 35 tuổi đến dưới 45 tuổi - From 35 to under 45          
 - Từ 45 tuổi trở lên - Over 45          
 * Số lượt chết do ngộ độc thực phẩm (người)             -             1         -           -           -  
     Number of deaths of foodstuff poisoning (person)          
 + Phân theo giới tính - By sex          
Nam - Male             1      
Nữ - Female          
 + Phân theo nhóm tuổi - By age group          
 - Dưới 6 tuổi - Under 6             1      
 - Từ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi - From 6 to under 15          
 - Từ 15 tuổi đến dưới 25 tuổi - From 15 to under 25          
 - Từ 25 tuổi đến dưới 35 tuổi - From 25 to under 35          
 - Từ 35 tuổi đến dưới 45 tuổi - From 35 to under 45                 1      
 - Từ 45 tuổi trở lên - Over 45          

 

Số lần đọc: 1323
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan