Tin nóng
07.08.2013
AVERAGE INCOME PER MONTH OF LABOUR IN STATE SECTOR
  Nghìn đồng - Thous dongs

 

  2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL         2.513         3.187         3.726         4.205
Phân theo ngành kinh tế QD - By type of state economic        
 1. Nông, lâm nghiệp, thủy sản - Agriculture, forestry, Fishery         1.802         1.834         2.131         2.493
 2. Khai khoáng - Mining and Quarrying         2.530               -                 -                 -  
 3. Công nghiệp chế biến,chế tạo - Manufacturing         4.189         5.286         5.515         5.835
 4. SX phân phối điện nước, khí đốt, nước nóng,hơi nước
     Electricity, water supply, gas 
        4.709         6.897         7.161         7.739
 5. Cung cấp nước,quản lý xử lý rác nước thải
     Supplying water, controlling the garbage and sewage disposal
        3.259         3.815         4.997         5.497
 6. Xây dựng - Construction         3.353         3.387         4.370         5.007
 7.Thương nghiệp sửa chữa xe có động cơ,đồ dùng cá nhân GĐ
    Trade, repairs of personal consumer goods
        2.334         4.724         5.916         6.771
 8. Vận tải kho bãi - Transpost, storage         3.433         3.734         3.253         3.611
 9. Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Resident and catering service         1.828         1.820               -                 -  
 10. Thông tin truyền thông - Communication         4.017         4.370         4.207         4.705
 11.Tài chính,ngân hàng,bảo hiểm - Finance, credit, insurance         2.952         5.544         8.182         9.246
 12. Hoạt động kinh doanh bất động sản
        Real estate business activities 
        5.773         8.442         9.935       11.090
 13. Hoạt động KH công nghệ- Scientistic and industrial activity         2.497         2.949         3.131         3.454
 14. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
       Asset business activities and advisory services
        4.075         2.088         2.211         2.432
 15. Hoạt động đảng, tổ chức chính trị XH, quản lý nhà nước,
       an ninh quốc phòng, bảo đảm XH bắt buộc
       Activities of membership organization N.E.Cpublic
       dministration and defence compulsory social security
        2.002         2.313         2.864         3.280
 16. Giáo dục đào tạo - Education and training         1.936         2.746         3.254         3.742
 17. Y tế và cứu trợ xã hội - Public health and social affairs         2.690         2.860         3.210         3.659
 18. Nghệ thuật vui chơi và giải trí
       Art, amusement and entertainment
        3.089         4.396         5.215         5.997
 19. Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities               -           1.793         2.028         2.352
 20. Hoạt động làm thuê công việc gia đình
        Work for hire in household
              -                 -                 -                 -  
 21. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
        International organize activities
              -                 -                 -                 -  
         

 

Số lần đọc: 1486
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan