Tin nóng
13.06.2013
OUTCOME OF TOURISM
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ
2011
 - Doanh thu của cơ sở lưu trú (Triệu đồng)
    Turnover of accommodation establishments
     140.240       202.020      199.801      221.080      296.280
 - Doanh thu của cơ sở lữ hành (Triệu đồng)
     Turnover of travel agencies (Mill. Dongs)
       11.521         21.765        25.490        27.165        38.628
 - Số khách sạn và cơ sở lưu trú  (cơ sở)
   Number of hotels and accommodation establishments
            457              482             427             501             572
    Trong đó : Khách sạn - Of which : Hotel               81              124             146             166             170
 - Số phòng khách sạn, nhà nghỉ (Phòng)
    Number of rooms
         3.485           5.150          4.868          6.555          7.623
    Trong đó : Khách sạn - Of which : Hotel          1.574           2.595          2.050          2.500          2.590
 - Số giường khách sạn, nhà nghỉ (giường)
    Number of beds 
         6.827         11.260          9.390        11.050        12.810
    Trong đó : Khách sạn - Of which : Hotel          3.124           4.550          4.510          5.750          5.970
 - Số khách các cơ sở lưu trú  phục vụ (Lượt người)
   Number of visitors serviced by accommodation
     634.782       791.020      753.610      792.000      840.099
 + Khách trong nước - Domestic visitors      588.257       727.466      679.115      709.480      690.294
 + Khách quốc tế -  Foreign visitors         46.525         63.554        74.495        82.520      149.805
 - Số khách các cơ sở lữ hành  phục vụ (Người)
   Number of visitors serviced by travel agencies
       15.691         64.670        71.408        75.160      112.490
 + Khách trong nước - Domestic visitors        15.278         52.820        53.602        55.310        82.690
 + Khách quốc tế -  Foreign visitors                52         11.270        17.806        19.850        29.800
  Khách trong tỉnh đi du lịch nước ngoài
    Provincials travelling abroad
            361              580             650             780          1.050
 - Ngày khách lưu trú (ngày) - Resident days of visitor  1.245.415 1.216.703 1.188.020 1.275.100 1.365.920
 + Khách trong nước - Domestic visitors 1.148.030 1.100.393 1.051.460 1.120.830 1.200.670
 + Khách quốc tế -  Foreign visitors         97.385       116.310      136.560      154.270      165.250
           

 

Số lần đọc: 1424
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan