Tin nóng
06.08.2013
SOWN AREA OF PERENNIAL CROPS
          Ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL    23.602    22.713    22.299    22.082     20.098
 I. Theo  thành phần kinh tế - By ownership          
   - Nhà nước - State 516 587         617         617          367
   - Tập thể, cá thể - Collective, individual 23.086 22.126    21.682    21.465     19.731
  II. Theo loại cây - By kind of trees          
 1. Cây công nghiệp lâu năm -  Annual industrial crops 8.969 9.019      8.849      8.813       7.739
T.đó   - Hồ tiêu      Of which : - Pepper 574 598         604         618          575
    - Dừa   - Coconut 7.828 6.901      6.745      6.707       6.745
  2. Cây ăn quả - Fruits crops 14.633 13.694    13.450    13.269     12.359
    T. đó : - Khóm - Pineapple 7.183 6.980      6.815      6.689       6.439
    - Xoài - Mango 3.500 3.750      3.750      3.950       3.724

 

Số lần đọc: 1390
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan