Tin nóng
06.08.2013
GROSS OUTPUT OF SUMMER - AUTUMN PADDY  
   
          Tấn - Tons
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 1.090.340 1.299.454 1.262.008 1.291.299 1.460.648
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city 33.002 28.506 24.858 26.550 31.158
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town             -                -                -                -                -  
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District 81.248 139.245 141.548 46.968 65.357
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district 234.338 307.229 300.529 308.556 347.784
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district 191.000 223.520 207.830 200.246 203.833
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district 83.742 79.567 91.377 93.457 106.080
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district 181.236 227.577 219.015 220.965 238.926
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district 104.890 108.701 109.683 113.692 126.309
9. Huyện An Biên - An Bien  district 97.590 75.966 77.941 76.707 98.964
10. Huyện An Minh - An Minh  district 9.975 11.888 5.964 11.869 11.386
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district 73.319 40.686 39.174 40.519 47.394
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district             -        -        -        -        -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district             -        -        -        -        -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district             -        56.569      44.089      50.466      56.841
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district             -                -                -      101.304    126.616
           

 

Số lần đọc: 1214
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan