Tin nóng
06.08.2013
SOWN AREA OF PEPPER
          Ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 574 598 604 618 575
Chia ra - Of which          
Thị xã  Hà Tiên - HaTien Town 36 33 29 33 33
Huyện Kiên Lương - Kien Luong District 40 38 38 38 51
Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district           -             -   3 10 22
Huyện Gò Quao - Go Quao district 18 18 25 28 82
Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district 447 477 477 477 355
Huyện Kiên Hải  - Kien Hai district 33 32 32 32 32
           

 

NĂNG SUẤT TIÊU
YIELDS OF PEPPER
        Tạ/Ha - quintal/ha
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 23,2 25,7 22,0 23,8 22,0
Chia ra - Of which          
Thị xã  Hà Tiên - HaTien Town 10,0 11,8 12,1 20,6 10,9
Huyện Kiên Lương - Kien Luong District 20,0 22,9 22,5 21,9 21,6
Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district           -             -   15,0 28,6 21,2
Huyện Gò Quao - Go Quao district 22,2 30,0 30,0 34,5 18,1
Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district 26,3 28,2 23,0 25,0 24,8
Huyện Kiên Hải  - Kien Hai district 10,6 7,5 10,7 5,3 10,3
           

 

SẢN LƯỢNG TIÊU
GROSS OUTPUT OF PEPPER
        Tấn - Tons
  2005 2008 2009 2010 2011
TỔNG SỐ - TOTAL 1.006 1.416 1.219 1.107 1.163
Chia ra - Of which          
Thị xã  Hà Tiên - HaTien Town 34 39 35 35 36
Huyện Kiên Lương - Kien Luong District 58 80 80 80 82
Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district           -             -   3 20 36
Huyện Gò Quao - Go Quao district 40 48 52 76 105
Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district 850 1.225 1.031 879 872
Huyện Kiên Hải  - Kien Hai district 24 24 18 17 32
           

 

Số lần đọc: 1437
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan