Tin nóng
06.08.2013
 AREA FOR SHRIMP BREEDING (Shrimp breeding combined with rice
planting, and improved extensive shrimp breeding)
      ĐVT: Ha
  2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
TỔNG SỐ - TOTAL          70.840          79.822          76.015          80.564          83.851
Chia ra - Of which          
1. Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city                 -                   26                 -                   -                   -  
2. Thị  xã  Hà Tiên - Ha Tien Town            1.024            1.073            1.015            1.319            1.398
3. Huyện Kiên Lương - Kien Luong District            6.650            3.373            4.505            3.425            2.753
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district            3.789            2.441            1.052               848               882
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district                 -                   -                   -                   -                   -  
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district                 -                   42                 21                 17                 16
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district                 -                   18                 17                 12                 -  
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district            2.415            2.967            2.263            2.338            2.500
9. Huyện An Biên - An Bien  district            8.966            9.372            8.877            8.678            9.675
10. Huyện An Minh - An Minh  district          30.016          35.399          33.757          37.357          38.524
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district          17.980          19.350          19.594          20.022          20.302
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district                 -                   -                   -                   -                   -  
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district                 -                   -                   -                   -                   -  
14. H. U Minh Thượng - U M Thuong district                 -              5.761            4.914            5.038            5.733
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district                 -                   -                   -              1.510            2.068
           

 

Số lần đọc: 1254
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan