Tin nóng
07.08.2013
          CULTURE AND ART 

 

  Đơn vị tính -Unit 2006 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
1. Số thư viện - Library Cái - Unit            14            14        13        13          14
  - Thư viện Huyện thị - Of which : Town, district  "            13            13        12        12          13
      - Số sách trong thư viện - Number of books in province libraries 1000 quyển             75            78            82     87,7       81,4
  - Số lượt người phục vụ - Number of persons served by libraries Lượt người  …        2.000   2.000   5.523       13.173
2. Số đơn vị nghệ thuật - Number of performing arts units Đơn vị - Unit              2              2          2          2            2
     - Số buổi biểu diễn - Number of performing shows units Buổi - Show          195          147      144      155        111
     - Số lượt người xem biểu diễn - Number of audiences 1000ng-1000per.          120          220      313      331        201
3. Số đơn vị chiếu phim - Number of movie showing groups Đơn vị - Unit  …               1          1          1            1
     - Số buổi chiếu - Number of shows Buổi - Show  …           618      632      609        458
     - Số lượt người xem chiếu bóng - Number of audiences  1000ng-1000per.  …      29.756 30.087 33.218 27.110
4. Số nhà văn hóa - Cultural houses Đơn vị - Unit            12            14        14        19          19
5. Số nhà bảo tàng - Number of museums Đơn vị - Unit              1              1          2          2            2
6. Số di tích lịch sử xếp hạng -  Historical cultural vestiges classified Di tích - Unit            33            34        38        39          43
7. Số xã phường được phủ sóng phát thanh
    Number of communes having  radiobroadcast waves
Xã phường
communes having
         142          142      142      145        145
8. Số xã phường được phủ sóng truyền hình
     Number of communes having  television waves
Xã phường
communes having
         142          142      142      145        145
9. Số xã phường có trạm truyền thanh
     Number of communes having radiobroadcast station
Xã phường
communes having
           52            55        58        71          71
             

 

Số lần đọc: 1494
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan