Tin nóng
06.08.2013
PRODUCTION EFFECTIVE OF INTER PADDY
(Tính trên 1 ha - Upper 1 ha)
  Thu
(1000đ)
Revenue
(1.000
dongs)
Chi
(1000đ)
Expenditure
(1.000
dongs)
Công LĐGĐ và lãi suất 1 ha (Cosr of labour force family & profif)
(1000 dongs)
Tỷ lệ lãi suất
1 ha và công LĐGĐ
(Rate of profit and labour force familyf) (%)
I. Vụ Đông Xuân - Winter Spring paddy 36.531 17.781 18.750 51,33
Chia ra - Of which        
 Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city 41.931 20.273 21.658 51,65
 Huyện Kiên Lương - Kien Luong District 36.627 17.600 19.027 51,95
 Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district 41.850 20.105 21.745 51,96
 Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district 46.500 19.949 26.551 57,10
 Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district 34.542 15.486 19.056 55,17
 Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district 45.984 20.736 25.248 54,91
 Huyện Gò Quao - Go Quao district 32.625 14.671 17.954 55,03
 Huyện An Biên - An Bien  district 28.806 16.289 12.517 43,45
 Huyện An Minh - An Minh  district 27.580 14.408 13.172 47,76
 Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district 31.809 17.749 14.060 44,20
 H. U Minh Thượng - U M Thuong district 29.093 16.408 12.685 43,60
 Huyện.Giang Thành - Giang Thanh district 41.029 19.691 21.338 52,01
II. Vụ Hè Thu - Summer  Autumn  30.565 17.264 13.301 43,52
Chia ra - Of which        
 Thành phố Rạch Giá - Rach Gia city 35.885 19.701 16.184 45,10
 Huyện Kiên Lương - Kien Luong District 34.433 19.558 14.875 43,20
 Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district 35.519 19.512 16.007 45,07
 Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district 39.548 18.395 21.153 53,49
 Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district 32.838 16.983 15.855 48,28
 Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng  district 33.795 20.931 12.864 38,06
 Huyện Gò Quao - Go Quao district 23.447 14.940 8.507 36,28
 Huyện An Biên - An Bien  district 23.807 14.332 9.475 39,80
 Huyện An Minh - An Minh  district 22.500 13.725 8.775 39,00
 Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district 25.313 14.687 10.626 41,98
 H. U Minh Thượng - U M Thuong district 24.870 14.798 10.072 40,50
 Huyện.Giang Thành - Giang Thanh district 34.832 19.610 15.222 43,70

 

Số lần đọc: 1416
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan