Tin nóng
03.08.2013
STRUCTURE OF INVESTMENT AT CURRENT PRICES
          Đơn vị tính: %

 

  2005 2008 2009 2010 Ước năm 2011
TỔNG SỐ - TOTAL  100,00   100,00   100,00   100,00    100,00
Phân theo cấp quản lý - By management level          
 - Trung ương  - Central          -         2,72       8,26     13,45      13,54
 - Địa phương - Local          -       97,28     91,74     86,55      86,46
Phân theo cấu thành - By components          -                -    
 - Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays          -       47,81     53,41     55,77      65,90
 + Xây lắp - Construction & assembly works          -       36,46     44,02     47,48      57,23
 + Thiết bị - Equipment          -         8,85       6,80       5,62        5,24
 + Chi phí khác -  Others          -         2,50       2,58       2,67        3,43
 - Vốn đầu tư khác - Others          -       52,19     46,59     44,23      34,10
Phân theo nguồn vốn - By capital resource          -          
1. Vốn Nhà nước quản lý - State    35,32     28,11     44,56     38,47      43,78
 - Vốn ngân sách Nhà nước - State budget    14,69     16,07     26,70     24,34      23,65
 - Vốn vay - Loan    11,36       6,27     10,48       8,05      12,14
 - Vốn tư có của các DN NN      7,61       5,64       7,25       5,97        7,88
        Equity of state owned enterprises          
 - Nguồn vốn khác - Others      1,66       0,14       0,13       0,12        0,11
2. Vốn ngoài Nhà nước - Non-state    64,00     70,92     54,73     61,12      50,85
 - Vốn doanh nghiệp đầu tư - Capital of enterprises    28,28     31,51     17,75     29,72      16,90
 - Vốn hộ kinh tế cá thể và hộ gia đình đầu tư
    Capital of households
   35,72     39,41     36,98     31,39      33,95
3. Vốn đầu tư trực tiếp của NN
     Foreign invested sector
     0,68       0,96       0,71       0,41        5,36
4. Nguồn vốn khác -  Others          -            -            -            -             -  
           

 

Số lần đọc: 1550
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan